گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران

برداشتن گام چهارم کاهش تعهدهای هسته‌ای ایران حرکتی سنجیده در مقابل بدعهدی‌های آمریکا و ناتوانی اروپا در عمل به قول‌های خود است.کاهش تعهدات هسته‌ای به صورت گام به گام و بر اساس عملکرد کشورهای حاضر در برجام و با هماهنگی کامل آژانس بین‌المللی انجام شده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده