کاهش تعهدات هسته‌ ای > گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای