تولید و رونق اشتغال استان سمنان

پرونده خبری «تولید و رونق اشتغال استان سمنان» با توجه به اهمیت تحقق شعار سال، شامل مجموعه فعالیت‌های مرتبط با صنعت، معدن، کشاورزی، طرح‌های عمرانی و اقتصادی، مشاغل خانگی، مددجویی، صنایع دستی و گردشگری، به عنوان بخش‌هایی از چرخه اقتصادی است که در بلندمدت به توسعه می‌انجامد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده