تولید واکسن > واکسن کرونا

همزمان با شیوع ویروس کووید ۱۹ دانشمندان در بسیاری از کشورها تلاش برای ساخت واکسن بیماری کرونا را آغاز کردند.
مجموعه خبرها و گزارش ها در این باره را در پرونده حاضر می خوانید.