اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تهران > موزه رضا عباسی