معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری > شرکت دانش بنیان