۴۷.۶ درصد جمعیت دانشجویی کشور را زنان تشکیل می دهند

تهران- ایرنا- تازه‌ترین آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت علوم، نشان می دهد تا سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ جمعیت دانشجویی زنان یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۴۵۷ نفر (۴۷.۶ درصد) و جمعیت دانشجویی مردان یک میلیون و ۷۶۸ هزار و ۹۳۱ نفر (۵۲.۴ درصد) است. 

به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا،‌ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق روال هر سال کتاب آمار آموزش عالی ایران را در سال جاری منتشر کرد. علاقه مندان می توانند این کتاب را از طریق درگاه الکترونیکی این موسسه در این نشانی تهیه کنند.

آمارهای ارائه شده در این کتاب شامل آمار و اطلاعات مربوط به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی همچنین موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور در سال ۹۸-۱۳۹۷ است.

یکی از حوزه های مهم در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نظام آموزش عالی، شناسایی میزان کم و کیف دانشجویان ورودی به این نظام است. ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالی کشور در واقع همان پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ نظام آموزش عالی هستند که در موسسات آموزش عالی ثبت نام کرده و به تحصیل اشتغال دارند.

از جمله وظایف و اختیارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ایجاد و مدیریت پایگاه اطلاعات آموزش عالی، جمع آوری داده ها، تجریه و تحلیل آن، و تهیه گزارش های آماری است.

در ادامه به جدیدترین آمار آموزش عالی ایران بر اساس این سال تحصیلی اشاره می شود.

تازه ترین آمار جمعیت دانشجویی کشور

بر اساس اعلام موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعداد کل دانشجویان در موسسه های آموزش عالی کشور سه میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۸ نفر اعلام شده است.

تفکیک های صورت گرفته از لحاظ شیوه آموزش در این کتاب نشان می دهد، ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۶ دانشجو در دوره های حضوری دانشگاه ها شامل روزانه، نوبت دوم یا شبانه، پردیس ها و پودمانی ها حضور دارند.

آموزش عالی کشور در دوره های نیمه حضوری شامل روزانه، پردیس، فراگیر و نیمه حضوری ۴۴۷ هزار و ۲۱۱ دانشجو و در دوره های غیرحضوری شامل الکترونیکی ۳۶ هزار و ۱۷۱ دانشجو دارد.

به طور کلی، در دوره روزانه سه میلیون و ۱۵۲ هزار و  ۳۸۳ نفر، دوره شبانه یا نوبت دوم ۱۳۶ هزار و ۶۶۹ نفر، پردیس ۲۱ هزار و ۲۵۹ نفر، دوره های فراگیر ۲۵ هزار و ۸۹۲ نفر، دوره های پودمانی ۹۵ نفر، نیمه حضوری ۹۱۹ نفر و الکترونیکی ۳۶ هزار و ۱۷۱ نفر مشغول تحصیل هستند.

به عبارت دیگر ۹۳.۴ درصد دانشجویان در دوره های روزانه، ۱.۰۷ درصد در دوره های الکترونیکی، ۰.۰۰۳ درصد در پودمانی، ۰.۰۲۷ درصد در نیمه حضوری، ۰.۶ درصد در پردیس، ۰.۸ درصد فراگیر و ۴.۱ درصد شبانه تحصیل کرده اند.

تعداد زنان و مردان دانشجو

طبق آمار دیگر کتاب آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تا سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ جمعیت دانشجویی زنان یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۴۵۷ نفر و جمعیت دانشجویی مردان هم یک میلیون و ۷۶۸ هزار و ۹۳۱ نفر است. به طور کلی در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، زنان ۴۷.۶ درصد و مردان ۵۲.۴ درصد جمعیت دانشجویی را تشکیل می دهند.

تعداد دانشجویان در دانشگاه های دولتی و غیردولتی

بر اساس توزیع درصد دانشجویان به تفکیک وابستگی مرکز در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، یک میلیون و ۸۷۷ هزار و ۷۲۰ نفر از دانشجویان معادل(۵۵.۷ درصد) در موسسات آموزش عالی بخش دولتی و ۴۴.۳ درصد دانشجویان معادل یک میلیون و ۴۹۵ هزار و ۶۶۸ نفر در موسسات آموزش عالی بخش غیردولتی مشغول به تحصیل بوده اند.

بیشترین دانشجویان در مقطع کارشناسی

توزیع درصد دانشجویان موسسات آموزش بر اساس مقطع تحصیلی نشان می دهد که ۱۵.۲ درصد دانشجویان معادل ۵۱۱ هزار و ۹۵۰ نفر در دوره کاردانی، ۵۹.۸ درصد معادل ۲ میلیون و ۱۷ هزار و ۲۰۷ دانشجو در دوره کارشناسی، ۱۷.۸ درصد معادل ۵۹۸ هزار و ۸۹۰ نفر در دوره کارشناسی ارشد، ۲.۸ درصد دانشجویان معادل ۹۳ هزار و ۳۳۵ نفر در مقطع دکتری حرفه ای و ۴.۵ درصد معادل ۱۵۲ هزار و ۶ نفر در دوره دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش ایرنا، توزیع درصد دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور بر حسب گروه های مختلف تحصیلی بیانگر آن است که ۴۸.۶ درصد معادل یک میلیون و ۶۳۸ هزار و ۷۸۳ نفر در گروه علوم انسانی، ۶.۲ درصد معادل ۲۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر در گروه علوم پایه، ۷.۳ درصد معادل ۲۴۴ هزار و ۹۲۷ نفر در گروه علوم پزشکی، ۲۶.۶ درصد معادل ۸۹۶ هزار و ۶۴۵ نفر در گروه فنی و مهندسی، ۳.۸ درصد معادل ۱۲۷ هزار و ۱۳۹ نفر در گروه کشاورزی و دامپزشکی، همچنین ۷.۶ درصد معادل ۲۵۵ هزار و ۵۵۸ نفر در گروه هنر مشغول به تحصیل هستند.

دانشگاه آزاد دارای بیشترین تعداد دانشجو

آمار دیگر کتاب آموزش عالی ایران حاکی از آن است ۲۰.۲ درصد معادل ۶۸۲ هزار و ۱۹۰ دانشجو در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، ۱۳.۴ درصد معادل ۴۵۰ هزار و ۵۷۰ نفر در دانشگاه پیام نور، ۹.۴ درصد معادل ۳۱۵ هزار و ۸۹۸ نفر در دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۴.۶ درصد معادل ۱۵۴ هزار و ۸۵۰ نفر در دانشگاه فنی و حرفه ای، ۱.۳ درصد معادل ۴۲ هزار و ۸۱۴ نفر در دانشگاه فرهنگیان، ۶.۱ درصد معادل ۲۰۶ هزار و ۷۷۱ نفر در دانشگاه های وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، ۰.۷ درصد معادل ۲۴ هزار و ۶۲۷ نفر در دانشگاه های دستگاه های اجرایی، ۳۵.۶ درصد معادل یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۷۴۱ نفر در دانشگاه آزاد اسلامی، همچنین ۸.۸ درصد معادل ۲۹۵ هزار و ۹۲۷ نفر در موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند.

بدین ترتیب، بیشترین تعداد دانشجویان کشور در دانشگاه آزاد اسلامی و کمترین آنان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی در حال تحصیل هستند.

به گزارش ایرنا، جمعیت دانشجویی کشور در سال ۹۷-۱۳۹۶ تعداد سه میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر اعلام شد که با احتساب عدد سه میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۸ نفر در سال ۹۸-۱۳۹۷، تعداد ۲۴۲ هزار و ۷۲۶ دانشجو به جمعیت دانشجویی کشور افزوده شد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار علم و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha