زيرساخت هاي پدافند غيرعامل دراستان مركزي نيازمند بازنگري و تقويت است

اراك - ايرنا - مديركل پدافند غيرعامل استان مركزي گفت: زيرساخت پدافند غيرعامل دراستان مركزي بخش مهمي از سرمايه استاني است كه نيازمند بازنگري و تقويت است.

مجيد عسگري روز چهارشنبه در حاشينه نشست كارشناسان پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرايي استان در گفت و گو با ايرنا افزود: آمادگي پيش از بحران و راهبردهاي مقابله اي قوي با گسترش تهديدها در همه حوزها نيازمند بهبود و به روزرساني است.
وي اظهار كرد: پدافند غيرعامل نياز پايه براي كشور در تمامي زمينه ها مي باشد و تمامي اقدامات و تصميم سازي ها در استان بايد متناسب با اهداف و فعاليت هاي پدافند غيرعامل به پيش برود.
مديركل پدافند غيرعامل استان مركزي گفت: پدافند غيرعامل در حوزه انرژي به معناي راهبردهايي است كه در صورت قطعي گاز بر اثر حوادث طبيعي و غيرطبيعي بتوان از بحران و مشكل هاي حاد پيشگيري كرد.
عسگري افزود: داشتن اقتصاد قوي با اتكا به محورهاي برنامه اقتصاد مقاومتي، دستيابي به علوم پيشرفته از راهبردهاي پدافند غيرعامل براي مقاوم شدن درمقابل تهديدهاي دشمنان است.
وي اظهار كرد: بايد راهكاري براي آمايش واحدهاي توليدي يا مصرف كننده مواد شيميايي انديشيد و با به كارگيري شيوه هاي علمي آسيب هاي احتمالي را به حداقل ممكن رساند.
وي گفت: تيم پدافند غيرعامل استان مركزي در حوزه اقدامات بيوتروريسم در سال هاي اخير پررنگ شده و حساسيت و پيش آمادگي لازم در اين حوزه در استان وجود دارد اما بايد ابعاد آن همواره گسترده تر شود.
مديركل پدافند غيرعامل استان مركزي افزود: آموزش و فرهنگ سازي همگاني در حوزه پدافند غيرعامل در سطوح مختلف جمعيتي براي كاهش آسيب هاي احتمالي، ضروري است.
وي اظهار كرد: با توجه به شرايط خاص استان و قرارگرفتن در معرض انواع بحران ها و سوانح طبيعي ضرورت ايجاد آمادگي پيش از بحران اهميت ويژه دارد.
مديركل پدافند غيرعامل استان مركزي، تهديدهاي اقتصادي، جنگ نرم، رواني، سايبري و زيستي را مهمترين تهديدات عنوان كرد و گفت: تهديد سايبري و زيستي در رتبه اهميت برتر در زمينه پدافند غيرعامل قرار دارند.
عسگري افزود: تهديد در حوزه سايبري با نيت هاي ويژه به اقدام تبديل شده و نيازمند هوشياري و عمل به موقع در اين بخش حساس است.
وي اظهار كرد: تهديدات فناوري مهمترين تهديد جامعه امروز است و در راستاي مقابله با اين تهديد بايد پدافند تخصصي در دستور كار قرار گيرد.
6 تا 12 آبان ماه هفته پدافند غيرعامل نامگذاري شده است.
6991/6013/خبرنگار: معصومه ابراهيمي***انتشاردهنده:مژگان حيدري