۳۰ مرداد ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6571932
T T
۰ نفر
بازنگری در قوانین جهت نهادینه کردن حاکمیت شرکتی ضروری است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/05/30 اقتصاد.همایش راهبری .رییس کل بورس رییس بورس اوراق بهادار گفت: از آنجا که بیشتر کشورها به بازنگری در قوانین و مقررات خود جهت نهادینه کردن نظام راهبری شرکتی اقدام کرده اند، ما نیز باید در این زمینه اقدام کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، علی صالح آبادی روز چهارشنبه در همایش راهبری شرکتی ، ضرورتها و الزامات که با حضور رییس کل بانک مرکزی و برخی از مدیران بنگاه ها و موسسه های اقتصادی تشکیل شد، گفت: نقش شرکت ها در عرصه های مختلف، بخصوص در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار سبب شده تا همواره شرکت ها برای تنظیم روابط خود با سهامداران و سایر ذینفعان روی آورده و عملکرد هیات مدیره و نظام گزارشگری مالی و اطلاع رسانی خود را بهبود بخشند.
وی سپس نقش سرمایه گذاران نهادی، حسابداران، حسابرسان و جامعه را به طور اعم به عنوان دیگر ارکان موثر در شکل گیری نظام حاکمیت شرکتی عنوان کرد و گفت: ورشکستگی برخی از شرکت های بزرگ جهان در چند سال اخیر سبب شده که نیاز به انجام اینگونه اصلاحات بیشتر آشکار و ثابت شود.
صالح آبادی با اشاره به آنکه زمینه های شکل گیری نظام راهبری شرکتی در قوانین و مقررات موجود کشور به چشم می خورد، تاکید کرد: با وجود گسترش دامنه مالکیت و تعدد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها همچنان در اختیار گروهی خاص از سهامداران قرار دارد.
وی اضافه کرد: هنوز زمینه حضور مدیران مستقل در ترکیب هیات مدیره ها فراهم نشده و سهامداران جز در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها نفوذ ندارند و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شده است . به طوری که این گروه نقش اصلی در تعیین اکثریت اعضای هیات مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و تعیین خط مشی کلی شرکت دارند.
صالح آبادی گفت: ادامه این امر سبب تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل آن شده است ، لذا رفع اینگونه نارسایی ها مستلزم وجود یک نظام حاکمیتی مناسب در شرکت ها است.
رییس کل بورس اوراق بهادار با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام جدی مسئولان دولت به گسترش دامنه مالکیت خصوصی از طریق واگذاری شرکت های دولتی و کاهش تصدیگری دولت، افزود: اتخاذ راهکارهای اجرایی تحقق این سیاست ها و جلب اعتماد عمومی و صیانت از حقوق و منافع صاحبان سرمایه ، ضروری است.
وی سپس تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقا شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده ، امری ضروری دانست و گفت: برای اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی صورت گیرد، هرچند اعمال نظارت و مراقبت مستلزم وجود ساز و کارهای مناسب نظیر طراحی و اجرای نظام راهبری مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است.
صالح آبادی معتقد است: نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود.
رییس بورس اوراق بهادار گفت: پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها را بیش از پیش ضروری می سازد.
وی تصریح کرد: نظام راهبری بنگاه که در فضای قانونی، نظارتی ، انضباطی و محیطهای پیرامونی رشد یابد، برقراری عدالت میان گروه های مختلف، استفاده کارآمد از منابع اقتصادی بنگاه، ایجاد اطلاعات شفاف، ایجاد محیط سالم گزارشگری مالی، استقرار سیستم مناسب نظارتی و جبران خدمات مدیران را مورد توجه قرار می دهد.
صالح آبادی سپس کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات و جبران خدمات را از ارکان نظام راهبری شرکت ها دانست و گفت: با توجه به اهمیت روز افزون گزارشگری مالی و شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، کمیته حسابرسی می تواند نقش ویژه ای را در بهبود گزارشگری مالی و ارتقا شفافیت اطلاعات ارایه کند.
این مقام مسئول با اشاره به تاکید مقام ناظر بازار سرمایه بر تشکیل چنین کمیته هایی ، تصریح کرد: تشکیل کمیته حسابرسی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس های مختلف به یک الزام تبدیل شده است هرچند که برای ایجاد بستر مناسب در این خصوص، نیاز به بازنگری در برخی قوانین و مقررات است.
وی کمیته ریسک را از دیگر ارکان نظام حاکمیت شرکتی دانست و گفت: سیر سازمان ها در یک فضای پرالتهاب، پیچیده شدن فعالیت های تجاری و روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، لزوم نوآوری در اثر تغییرات در سلایق مشتریان و باز شدن فضا برای انجام کسب و کارهای جدید ، هر روز ریسک ها و فضای جدیدی پیرامون شرکت ها را دربر می گیرد.
رییس بورس اوراق بهادار در این نشست یکروزه تاکید کرد: شرکتی در دستیابی به اهداف خود موفق خواهد بود که بتواند مخاطره ها را به نحو مطلوب مدیریت و تهدیدهایی را که با آن مواجه است ، به فرصتی برای موفقیت شرکت تبدیل کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، وی نقش مدیران و منابع انسانی یا به عبارتی سرمایه فکری را در سازمان های دانش بنیان مهم عنوان کرد و افزود: با جدایی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن مدیران حرفه ای در راس شرکت ها و سازمان ها، اهمیت این موضوع دو چندان شده است.
اقتصام ** 9141 ** **1558 1557 شماره 019 ساعت 13:11 تمام
۰ نفر