تجربه ایرانی

عمر خود را برای اعتلای ایران گذاشته‌اند اما هنوز و همچنان می‌خوانند و می‌نویسند و لحظه‌ای از هدفی که برای خود ترسیم کرده‌اند، فروگذار نبوده‌اند. تلاشی که از روزگار جوانی شروع شده و به روزهای پیری پیوند خورده است؛ پیوندی عمیق و وثیق که گسستی به آن راه نیست. آنان هیچ در این گذر عمر قائل به بازنشستگی نبوده و نیستند و دمی نیاسوده‌اند و سلسله گفت‌وگوهای «تجربه ایرانی»، در ستایش این سال‌هاست. «تجربه ایرانی»، روایت‌گر این تجربه اندوخته از جنس ایران و برای ایران است تا شاید میراثی باشد برای نسل اکنون و آینده.

برچسب‌ها

اخبار پرونده