زنجان - ايرنا - اجلاس مشترك مجمع مشورتي روساي شوراهاي اسلامي استان ها و شهرهاي مراكز استان ها با حضور منصور روشناسي، معاون اجرايي شوراي عالي استان هاي كشور در زنجان آغاز به كار كرد. اين اجلاس اجلاس مشترك مجمع مشوري روساي شوراهاي اسلامي استان ها و شهرهاي مراكز استان ها، به مدت 2 روز 13 و 14 مرداد برگزار شد.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸