۲ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9994315
T T
۰ نفر
برنامه مسابقات کشتی فرنگی و آزاد لیک منطقه ای جوانان ایران اعلام شد # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/09/83 برنامه مسابقات کشتی فرنگی منطقه ای جوانان ایران "جام مرحومان محمد علی سهرابی و اکبر یداللهی " ، و آزاد " جام مرحوم جهانگیرعبدالباقر و مرحوم هوشنک پوراسداله " در مناطق 1 ، 2 ،3 ، 4 ،5 و 6 اعلام شد. به گزارش روزدوشنبه سازمان لیک کشتی ، این مسابقات در اوزان 46 ، 50 ، 55 ، 60 ، 66 ، 74 ، 96 و 120 کیلوگرم برگزار می شود. براساس این گزارش وزن کشی در روزهای مسابقه ازساعت 11 تا 30/11 با دو کیلو ارفاق انجام می گیرد. دراین مسابقات حضور 7 کشتی گیر در7 وزن الزامی است درغیراین صورت ( کمتراز 7 نفر) آن تیم با نتیجه صفر- 19 بازنده خواهد بود. تیم ها درمرحله اول نمی توانند ازکشتی گیران سایر استانها استفاده نمایند ولی ازمرحله دوم می توانند تا چهارکشتی گیر از استانهای منطقه خود با رضایت کتبی هیات کشتی استان مربوطه استفاده نمایند. همچنین میزبانها موظف به تامین محل اسکان - تغذیه و حق الزحمه 4 داور بین المللی و یک نماینده برای هر تشک خواهند بود. میزبانهای مسابقات موظف به دراختیارگذاشتن باسکول وزن کشتی تاسه ساعت قبل از وزن کشتی دراختیارتیم های مهمان می باشند. همچنین میزبانها موظف هستند آدرس محل وزن کشی ، محل مسابقات و اسکان تیمهاو داوران رابه استانهای مربوطه و سازمان لیک اطلاع دهند. تیم هایی که نامشان اول آمده با دوبنده آبی وتیم های که نامش دوم است با دوبنده قرمزمسابقه خواهند داد. منطقه یک ، میزبان مازندران ( کشتی فرنگی ) ........................................ پنجشنبه ، 19 آذر .................. توابع تهران - گلستان ساعت 16 قزوین - مازندران ساعت 30/17 مازندران - توابع تهران ساعت 19 جمعه ، 20 آذر .............. گلستان - قزوین 30/8 توابع تهران - قزوین 10 مازندران - گلستان 30/11 منطقه دو، میزبان قم ( کشتی فرنگی ) ................................ پنجشنبه ، 19 آذر .................... سمنان - مرکزی ساعت 16 کرج قم - ساعت 30/17 سمنان - قم ساعت 19 جمعه 20 آذر ................. مرکزی - کرج ساعت 30/8 سمنان - کرج ساعت 10 قم - مرکزی ساعت 30/11 میزبان استان مرکزی ( اراک ) کشتی آزاد (دوررفت ) ............................................... روزپنجشنبه ، 19 آذر ....................... مرکزی - تهران ساعت 16 قم - کرج ساعت 30/17 سمنان - کرج ساعت 19 مرکزی - قم ساعت 30/20 جمعه ، 20 آذر .................. تهران - قم ساعت 30/8 سمنان - مرکزی ساعت 10 کرج - مرکزی ساعت 30/11 تهران - سمنان ساعت 13 قم - سمنان ساعت 16 تهران - کرج ساعت 30/17 منطقه سه ، میزبان آذربایجان شرقی ( کشتی فرنگی ) ............................................... پنجشنبه ، 19 آذر .................... اردبیل - آذربایجان غربی ساعت 16 آذربایجان شرقی - زنجان ساعت 30/17 گیلان - زنجان ساعت 19 اردبیل - آذربایجان شرقی ساعت 30/20 جمعه ، 20 آذر .................. آذربایجان غربی - آذربایجان شرقی ساعت 30/8 گیلان - اردبیل ساعت 10 زنجان - اردبیل ساعت 30/11 گیلان - آذربایجان غربی ساعت 13 آذربایجان شرقی - گیلان ساعت 16 زنجان - آذربایجان غربی ساعت 30/17 میزبان اردبیل ( کشتی آزاد ) ............................ روزپنجشنبه ، 19 آذر ........................ اردبیل - گیلان ساعت 16 زنجان - آذربایجان شرقی ساعت 30/17 آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی ساعت 19 اردبیل - زنجان ساعت 30/20 جمعه ، 20 آذر ................ گیلان - زنجان ساعت 30/8 اردبیل - آذربایجان غربی ساعت 10 آذربایجان شرقی - اردبیل ساعت 30/11 گیلان - آذربایجان غربی ساعت 13 زنجان - آذربایجان غربی ساعت 16 گیلان - آذربایجان شرقی ساعت 30/17 منطقه چهار، میزبان کردستان ( کشتی فرنگی ) ........................................ پنجشنبه، 19 آذر ................... لرستان - کردستان ساعت 16 کرمانشاه - ایلام ساعت 30/17 همدان - ایلام ساعت 19 کرمانشاه - لرستان ساعت 30/20 جمعه ، 20 آذر ................. کردستان - کرمانشاه ساعت 30/8 همدان - لرستان ساعت 10 ایلام - لرستان ساعت 30/11 کردستان - همدان ساعت 13 کرمانشاه - همدان ساعت 16 کردستان - ایلام ساعت 30/17 میزبان کرمانشاه (کشتی آزاد) .......................... پنجشنبه ، 19 آذر همدان - کرمانشاه ساعت 16 ایلام - کردستان ساعت 30/17 لرستان - کردستان ساعت 19 همدان - ایلام ساعت 30/20 جمعه ، 20 آذرماه .................... کرمانشاه - ایلام ساعت 30/8 لرستان - همدان ساعت 10 کردستان - همدان ساعت 30/11 کرمانشاه - لرستان ساعت 13 ایلام - لرستان ساعت 16 کردستان - کرمانشاه ساعت 30/17 منطقه پنج ، میزبان کهکیلویه / کشتی فرنگی / ................................... پنجشنبه ، 19 آذرماه ................... چهارمحال - کهکیلویه ساعت 16 اصفهان - بوشهرساعت 30/17 چهارمحال - بوشهر ساعت 19 جمعه ، 20 آبان ماه .................. اصفهان- کهکیلویه ساعت 30/8 چهارمحال - اصفهان ساعت 10 بوشهر- کهکیلویه 30/11 میزبان اصفهان/ کشتی آزاد/ ............ پنجشنبه ، 19 آذرماه .................. اصفهان ، کهکیلویه ساعت 16 خوزستان - بوشهر ساعت 30/17 چهارمحال - بوشهر ساعت 19 اصفهان - خوزستان ساعت 30/20 جمعه ، 20 آذرماه ................. کهکیلویه - خوزستان ساعت 30/8 چهارمحال - اصفهان ساعت 10 بوشهر- اصفهان ساعت 30/11 کهکیلویه - چهارمحال ساعت 13 خوزستان - چهارمحال ساعت 16 کهکیلویه- بوشهر ساعت 30/17 منطقه شش ، میزبان سیستان و بلوچستان / کشتی فرنگی / .................................. پنجشنبه ، 19 آذرماه .................. هرمزگان - کرمان ساعت 16 سیستان - یزد ساعت 30/17 فارس - یزد ساعت 19 هرمزگان - سیستان ساعت 30/20 جمعه ، 20 آذرماه ................ کرمان - سیستان ساعت 30/8 فارس - هرمزگان ساعت 10 یزد - هرمزگان ساعت 30/11 کرمان - فارس ساعت 13 سیستان - فارس ساعت 16 یزد- کرمان ساعت 30/17 میزبان کرمان / کشتی آزاد / ................... پنجشنبه ، 19 آذرماه .................. سیستان - کرمان ساعت 16 هرمزگان - یزد ساعت 30/17 فارس - یزد ساعت 19 سیستان - هرمزگان ساعت 30/20 جمعه ، 20 آذرماه ................ کرمان - هرمزگان ساعت 30/8 فارس - سیستان ساعت 10 یزد- سیستان ساعت 30/11 کرمان - فارس ساعت 13 هرمزگان - فارس ساعت 16 یزد - کرمان ساعت 30/17 ورزشی 1539 1521
۰ نفر

سرخط اخبار ورزش