۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9685023
T T
۰ نفر
مدیرکل ارشاد کردستان:درعرصه هنرباید مصلحت نظام رعایت شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/08/22 فرهنگی.سینما.جوان سنندج - مدیرکل فر هنگ وارشاد اسلامی استان کردستان گفت : در عرصه هنرباید مصلحت نظام ر عایت شود و این امرمهم در آثاروتولید ات هنر ی هنرمند ان استان به خوبی قابل مشا هده است .
منصور ایمانی روزچهارشنبه درجلسه بررسی مشکلات انجمن سینمای جو ان سنندج افزود: هنرمند ان و مسوولان در بحث ر عایت ارزش ها ی اسلامی اتفاق نظر د ارند و هیچگاه در این مورد مقابل هم نبوده اند.
و ی گفت: حفظ زبان، فر هنگ، موسیقی و رسوم اقو ام ایر انی به ویژه کرد ی یک تلاش مصلحتی نیست بلکه بر آمده از این باور ی جد ی است که فر هنگ غنی ایر انی اسلامی بر آمده از خرده فر هنگ ها ی قومی است و باید ریشه ها حفظ شود و نقش سینما در این ر استا مهم است .
ایمانی درمورد انجمن سینمای جو ان سنندج اظهارداشت: دفترسنندج ازوضعیت مطلوبی برخورد ار است و انتخاب آثار سینماگر ان سنندجی در جشنو اره ها ی مختلف به عنو ان آثار برتر بیانگیر این نکته است .
و ی با بیان این که این انجمن درسال گذشته 130 میلیون ریال ازطریق ارشاد اسلامی کمک مالی دریافت کرده است ، گفت: در شش ماهه نخست امسال نیز حدود 50 میلیون ریال به این انجمن کمک شده است .
و ی همچنین درمورد و اگذ ار ی فضا ی بیشتر به دفتر این انجمن گفت : قر ار است سال آینده ساختمان جدید اد اره کل فر هنگ و ارشاد اسلامی استان احد اث شود و درصورت احد اث این ساختمان، فضا ی بیشتر ی درمجتمع فر هنگی هنر ی فجر سنندج به انجمن سینمای جو ان خو ا هیم د اد.
مدیرکل سازمان صد ا و سیما ی استان کردستان نیز در این نشست گفت : بر ا ی هنرمند ان جو ان کردستانی هیچ خط قرمز ی بر ا ی ورود به صد ا و سیما وجود ند ارد.
محمدحسن ترکمن افزود: طرحها ی جو انان فعال در انجمن سینمای جو ان سنندج نیز بر اساس اولویت ها و شر ایط صد ا و سیما و ر عایت ضو ابط از آنان خرید ار ی خو ا هد شد.
به گفته و ی، هر طرحی که در ر استا ی نظام، انقلاب ، رسانه، مردم و ریشه ها ی ادبیات قومی و مستندها ی منطقه باشد به بالاترین قیمت از هنرمند ان استان خرید ار ی خو ا هد شد.
ترکمن گفت : دربخش خرید پویانمایی هیچ محدودیتی ند اریم و حتی تا هز ار دقیقه آثار پویانمایی ر ا نیز می تو انیم خرید ار ی کنیم و ی ازشرکت آثار ساخته شده درصد ا و سیمای مرکز کردستان درجشنو اره ها ی د اخلی و خارجی انتقاد کرد و افزود: فیلمساز نباید بدون هما هنگی با صد ا و سیما آثار ساخته شده بر ا ی صد ا و سیما ر ا درجشنو اره ها شرکت د هد.
به گفته مدیرکل صد ا و سیمای مرکز کردستان هر طرحی که قابلیت پخش در شبکه بین المللی ر ا د اشته باشد از سو ی این مرکز قابل خرید است .ک /2 610/533 شماره 047 ساعت 14:16 تمام
۰ نفر