۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9606287
T T
۰ نفر

برگی از نهج البلاغه

۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9606287
برگی از نهج البلاغه کلام 19 و خطبه 20 سخنی در برخورد با مخالفان و بیداری غفلت زدگان ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/02/31 فرهنگی.معارف.نهج البلاغه تهران - برگی دیگر از نهج البلاغه را ورق می زنیم در این برگ حضرت علی (ع) خطاب به اشعث بن قیس بر منبر کوفه و در بیداری غفلت زدگان سخنانی ایراد کرده و انسان را پس از فرشتگان تنها پیام آور خداوند برشمرده است.
* کلام نوزدهم - برخورد با مخالفان آن گاه که امام بر منبر کوفه خطبه ایراد می فرمود، اشعث بن قیس بر کلام حضرت به اعتراض عرضه داشت:ای امیر مومنان، این سخن برضد تو است نه بر نفعت. حضرت نگاه معنی داری بدو کرد و چنین فرمود: تو چه می فهمی چه چیز به ضرر یا به سود من است ؟! نفرین خدا و نفرین کنندگان بر تو باد، دروغ باف پسر دروغ باف، منافق کافرزاده ! در بی عقلی تو همین بس که دو بار اسیر شدی: یک بار در حال کفر، و دیگر بار در اسلام. مال و تبارت هم موجب نجات تو نشد.
آری، آن کس که برای دشمن جاسوسی کند و خاندان خویش را به کشتن دهد، سزاوار خشم و دشمنی نزدیکان، و بی اعتمادی غریبگان خواهد بود.
شریف رضی گوید: منظور امام از اسارت اشعث آن است که او یک بار در زمان کفرش اسیر شد و بار دیگر در زمان اسلام. و اما مراد حضرت از دل علی قومه السیف، دغلکاری و جاسوسی او در شهر یمامه است که اطلاعاتی را در اختیار خالد بن ولید گذاشت و قبیله خویش را فریفت تا خالد بدانها دست یافت. از آن پس قبیله اش او را عرف النار لقب دادند یعنی فریبکار.
* خطبه بیستم - سخنی در بیداری غفلت زدگان شمایان، شمایان را می گویم ای بیخبران ! اگر ببینید آنچه را گذشتگانتان دیدند، بی تابی و زاری کنید و بترسید، آن گاه بشنوید و به فرمان آیید.
اما سوگمندانه دیدگانتان از آن همه حقایقی که آنها دیده اند نابیناست، و چه زود پرده ها کنار رود.
شما می توانید ببینید البته اگر دیدگانتان را باز کنید، و بشنوید اگر گوش هایتان را سبک سازید، و به راه آیید اگر راه پذیر باشید.
براستی گویم که عبرت مایه ها، بی پرده در اختیارتان، و زمینه های بازداری شما از آنچه باید باز ایستید پیش رویتان است. اینک شما هستید که باید پیام الهی را بنیوسید، که پس از فرشتگان، تنها انسان پیام آور خداست.
فراهنگ 1588**1883 شماره 024 ساعت 13:00 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ