۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9409559
T T
۰ نفر
انتخابات در آیینه قانون/قرائت و شمارش آ را به شیوه رایانه ای ..............................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/1386 پژوهش.سیاسی.مجلس.انتخابات.هشتم.قانون.
*ثبت نام ، اخذ رای، قرائت و شمارش آرا فصل ششم آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی ثبت نام ، اخذ رای، قرائت و شمارش آراء است.
در گزارش پیشین چگونگی قرائت و شمارش آرا به شیوه دستی مورد اشاره قرار گرفت و در این گزارش قرائت و شمارش آراء به شیوه رایانه ای جهت اطلاع علاقه مندان منتشرمی شود.
- شیوه بکارگیری دستگاههای شمارشگر رایانه ای : ی -چنانچه با توافق وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت مقرر شده باشد که کار قرائت و شمارش آرا با دستگاههای شمارشگر رایانه ای انجام شود اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رای و حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رای خود را در صندوقهای رای انداخته اند و دیگر کسی برای رای دادن در محل شعبه حضور ندارد با حضور ناظر هیات نظارت و نماینده فرماندار و بخشدار و بازرس وزارت کشور کار شمارش آراء را به شرح زیر انجام می 'دهند: الف - ابتدا رئیس یا نائب رئیس شعبه اخذ رای با همکاری منشی ها تعداد تعرفه های مصرف شده ثبت مشخصات رای دهنده را شمارش می کنند و ضمن تطبیق تعداد آنها با تعداد قسمتهای ویژه نظارت ، تعداد هر دو قسمت به تفکیک در صورت جلسه درج می گردد.
سپس لاک و مهر صندوق اخذ رای را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون آنکه خوانده شود برگ شماری و به شرح زیر اقدام می نمایند : ب - چنانچه تعداد برگهای رای داخل صندوق بیشتر از تعداد قسمت های ویژه نظارت باشد ، به تعداد اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جمله " باطل شد " بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رای نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.
ج - چنانچه پس از اجرای قسمت "ب " ، باز هم تعداد آرای داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه های صادر شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رای دهنده بیشترباشد، تعداداضافی از مجموع برگهای آرا بدون آنکه خوانده شود ، به قید قرعه بر داشته و با رنگ قرمز ، جمله "باطل شد" بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رای نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.
د - در هر حال چنانچه تعداد برگهای رای داخل صندوق مساوی و یا کمتر از تعداد قسمت ویژه نظارت یا تعرفه مصرف شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رای دهنده باشد،اقدام خاصی صورت نمی 'گیرد و فقط تعداد برگهای رای داخل صندوق در صورت جلسه درج می 'شود.
ی -در صورتی که در میان آرای ریخته شده به صندوق، آرای فاقد مهر انتخابات یا فاقد مهر هیات نظارت وجود داشته باشد ، پشت آنها به تفکیک با رنگ قرمز جمله "باطل شد " نوشته می شود و پس از بسته بندی، تعداد هریک در صورت جلسه قید می گردد.
ی -پس از اجرای مراحل فوق ، کلیه تعرفه های صادر شده و برگهای رای، همراه با یک نسخه از صورت جلسه داخل صندوق قرار داده می شود و صندوق اخذ رای پس از لفاف، لاک و مهر می گردد.
ی -اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که کار شمارش تعرفه های صادر شده و برگهای رای داخل صندوق با حضور نماینده هیات نظارت و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور انجام شده و دراین باره مراقبتهای لازم را به عمل آورند.( قسمتهای ویژه نظارت برای تحویل به هیات نظارت مربوط تحویل ناظر شعبه می گردد. ) ی -اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای موظف اند همراه با ناظر شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور و ماموران محافظ صندوق، صندوق یا صندوقهای محتوی تعرفه و آراء را برای قرائت و شمارش آرا به محل استقرار دستگاههای شمارشگر آرا که از قبل مشخص شده است حمل نمایند و در صورت عدم امکان حضور تمامی اعضای شعبه ، حضور رئیس یا نائب رئیس آن الزامی است .
ی-پس از رسیدن مسئولان شعبه و صندوق اخذ رای به محل استقرار دستگاههای شمارشگر صندوق اخذ رای باز و آرای ریخته شده در آن که قبلاپ آرای زائد بر تعرفه ثبت مشخصات رای دهندگان و قسمت ویژه نظارت وآرای فاقد مهرانتخابات یا مهر هیات نظارت از آنها جدا شده است، برای قرائت و شمارش به کاربر دستگاه تحویل داده می شود.
ی -کلیه موارد فوق باید با رعایت مواد (یی )، (19)، (20) و (21) و ماده 2 قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/10/1378 قانون باشد.
ششم - مرحله تنظیم صورت جلسه قرائت و شمارش آرا : یکم - شیوه دستی : پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورت جلسه اخذ رای شعبه درشش نسخه تنظیم و سپس تعداد رای هر یک از دارندگان رای در صورت جلسه نوشته می شود. صورت جلسه پس از تنظیم به امضای نماینده فرماندار یا بخشدار واعضای شعبه اخذ رای و نماینده هیات نظارت بر حوزه انتخابیه و بازرس وزارت کشور می رسد وبلافاصله یک نسخه از صورت جلسه همراه با کلیه تعرفه های مصرف شده و برگهای رای قرائت شده داخل صندوق رای قرار داده می شود و پس از لفاف و لاک و مهر شدن صندوق ( صندوقها)اعضای شعبه اخذ رای به اتفاق نماینده فرماندار یا بخشدار در معیت ماموران انتظامی ، صندوق (صندوقهای ) رای را به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رای و تعرفه و برگهای رای مصرف نشده باقی مانده و سایر لوازم و مدارک رسماپ تحویل هیات اجرائی یانماینده آن می دهند. اگر در روز اخذ رای اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورت جلسه ذکر گردد و به امضای اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار و نماینده هیات نظارت بر حوزه انتخابیه و بازرس وزارت کشور برسد.
دوم - شیوه به کارگیری دستگاههای شمارشگر رایانه ای : پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا ، صورت جلسه نتایج در شش نسخه تنظیم و به امضای کاربر دستگاه و حداقل رئیس یا نائب رئیس شعبه ، ناظر هیات نظارت ، نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور می رسدوبلافاصله یک نسخه از صورت جلسه همراه با کلیه تعرفه های مصرف شده و برگهای رای قرائت شده و یک نسخه از صورت جلسه تنظیمی در محل شعبه داخل صندوق رای قرار داده می شودو پس از لفاف کردن و لاک و مهر شدن صندوق (صندوقهای ) رای به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رای و تعرفه و برگهای رای مصرف نشده باقی مانده و سایر لوازم و مدارک رسماپ تحویل هیات اجرائی یا نماینده آن می ' گردد.
اگر در روز اخذ رای اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد باید درصورت جلسه تنظیمی در محل شعبه ذکر گردد.
پژوهم - م.ج - 1446 شماره 442 ساعت 17:29 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست