۲۵ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 9304734
T T
۰ نفر

گزارش شورای نگهبان /4

۲۵ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 9304734
گزارش شورای نگهبان /4 نتایج بررسی شکایت در مورد جلوگیری از حضور و یا اخراج نماینده نامزدها # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/25 سیاسی.شورای نگهبان.انتخابات پس از بررسی هر یک از موضوعات مورد شکایت نامزدها و اعزام بازرسان شورای نگهبان جهت بررسی شکایت ها و استعلام از مراجع ذی ربط نتایج استخراج و تفکیک شد. به گزارش ایرنا از شورای نگهبان، نتایج بررسی شکایت در مورد جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج آنها در برخی از شعب اخذ رای و نیز دخالت اعضاء شعب اخذ رای در رای افراد و ترغیب به رای دادن به فرد خاص نیز به این شرح است: بموجب ماده واحده -قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای < مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، نامزدهای محترم می ;172#توانند نسبت به معرفی نماینده جهت حضور در شعب اخذ رای اقدام نمایند. بر همین اساس ستاد انتخابات وزارت کشور با طراحی -سامانه اینترنتی ویژه برای ثبت نام از نمایندگان نامزدها< مقدمات این امر را فراهم نمود. هرچند که به تصریح تبصره 2 ماده واحده فوق الذکر تا 5 روز قبل از روز اخذ رای، نامزدها فرصت دارند نماینده خود را معرفی نمایند، اما بنا برگزارش وزارت کشور، این تبصره قانونی مورد بی توجهی نامزدهای محترم قرار گرفت، به نحوی که بخش قابل توجهی از نمایندگان نامزدها، در روز 19/3/88 یعنی سه روز قبل از انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرمانداری ها معرفی شدند. با این حال و علی رغم سپری شدن زمان قانونی، برای نمایندگان معرفی شده کارت شناسایی جهت حضور در حوزه ;172#های اخذ رای صادر گردید. در این راستا جناب آقای محسن رضایی در 12درصد، جناب آقای مهدی کروبی در30 درصد، جناب آقای احمدی نژاد در 72 درصد و جناب آقای میرحسین موسوی در 89 درصد از شعب اخذ رای نماینده ناظر داشته ;172#اند. در همین حال در پی بررسی های همه جانبه شورای نگهبان و اخذ آمار تقاضاهای نامزدهای محترم معلوم شد آقای محسن رضایی 5421 نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ها معرفی نموده ;172# است که برای تمامی5421 نفرکارت صادر شده است. آقای مهدی کروبی 13506 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ;172#ها معرفی نموده است که برای تمامی 13506 نفر کارت صادر شده است، آقای احمدی نژاد 33058 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ;172#ها معرفی نموده است که برای تمامی 33058 نفر کارت صادر شده است و نیز آقای میرحسین موسوی 45692 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرمانداری ;172#ها معرفی نموده است که برای 40676 نفر کارت صادر شده و علت کسری صدور کارت برای نمایندگان آقای موسوی کامل نبودن مدارک ارائه شده بوده است. در خصوص اخراج نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رای که از دیگر شکایت های نامزدهای محترم است، شورای نگهبان نسبت به موضوع بررسی دقیق و گسترده و نیز پیگیری ;172#های میدانی به عمل آورد. در روز اخذ رای از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رای جمعا نود (90) گزارش حاکی از اخراج نماینده نامزد;172#ها یا ممانعت از حضور ایشان در شعب اخذ رای به شورای نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتی آقای محسن رضایی سه (3) گزارش، ستاد آقای مهدی کروبی چهارده (14) گزارش و ستاد آقای میرحسین موسوی هفتاد و سه (73) گزارش ارائه نمودند. صرف نظر از اینکه گزارش های واصله عموما بدلیل فقدان هرگونه ضمائم و مدارک استنادی، ناموجه و غیرقابل پذیرش بوده است مع الوصف بمنظور عمل به وظیفه و اعمال نظارت همه جانبه بر روند انتخابات تمامی گزارش ها و حتی گزارش های ناقص و مبهم در همان روز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. متعاقب بررسی های به عمل آمده معلوم شد هیچ یک از افرادی که درگزارش ها بعنوان نمایندگان اخراج شده ;172# معرفی شده بودند، واجد عنوان نماینده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نبوده و در هیچ شعبه ;172#ای از شعب اخذ رای گزارشی از عدم پذیرش هیچ یک از نمایندگان معرفی شده نامزدها که از سوی فرمانداری ;172#ها برای ایشان کارت صادر شده بود واصل نشده است. در عین حال در سراسر کشور از چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رای، تعدادی از نمایندگان کاندیداها اقدام به دخالت در امر اخذ رای یا سایر تخلفات قانونی نمودندکه پس از تذکر اولیه براساس تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای با ایشان رفتار شد. براساس گزارش های مستند، این اقدام نسبت به 5 نفر از نمایندگان انجام پذیرفته است. پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رای در رای افراد و ترغیب به رای دادن به فرد خاص یکی دیگر از شکایت هایی که بعنوان تخلف انتخاباتی از سوی نامزدها عنوان شده بود عبارت است از دخالت اعضاء شعب اخذ رای و ترغیب افراد به رای دادن به نامزد خاص. در این خصوص از تعداد چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692) صندوق اخذ رای مجموعا یکصد و پنجاه (150) شکایت با عنوان فوق الذکر به شورای نگهبان واصل شده است. از این تعداد سی (30) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی آقای محسن رضایی، چهل و شش (46) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی آقای مهدی کروبی و هفتاد و چهار (74) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی می ;172#باشد. هر چند افراد رای دهنده با آگاهی قبلی و پس از انتخاب کاندیدای مورد نظر، به شعبه های اخذ رای مراجعه می ;172#نمایند و شائبه تاثیر تبلیغ یا ترغیب احتمالی آنان بسیار ناچیز و دامن زدن به این شبهه نوعی بی احترامی به انتخاب و شعور رای دهندگان است، اما صرف نظر از این موضوع میزان شکایت واصله، یعنی تعداد یکصد و پنجاه (150) مورد در مقایسه با چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رای عدد قابل توجهی به حساب نمی آید. مع الوصف شورای نگهبان به محض وصول شکایت های مذکور با بررسی همه جانبه و با بهره گیری از بازرسان قانونی به بررسی صحت و سقم گزارش ها پرداخت. نتیجه بررسی ها حکایت ازآن داردکه از مجموع شکایت های واصله بعضی از گزارش ها واهی و حتی در مواردی گزارش هایی برخلاف آن موجود و در چند مورد معدود نیز بلافاصله برخورد قانونی صورت گرفته است. ... ادامه دارد
۰ نفر