ترجمه کتاب دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره حقوق بشر به زبان آذری

تهران- ایرنا- کتاب «دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مسائل حقوق بشری» به همت وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان به زبان آذری ترجمه و منتشر شد.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوالفضل ربیعی، وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان گفت: حفـظ حقـوق بشـر و کرامـت انسـانی از مباحـث اساسـی و مـورد تأمـل در هـر جامعـه ای اسـت. دولتمـردان کشـورهای مختلـف هریـک بـه گونـه ای سـعی دارنـد حتـی در ظاهـر دم از آن بزننـد.

وی افزود: مقـام معظـم رهبـری در بیانـات مختلـف خـود و در مراسـم گوناگـون دیـدگاه خـود را نسـبت بـه ایـن امـر مهـم آشـکار کرده و بـه گــوش جهانیــان رســانده اند. در ایــن کتاب بیانــات و دیدگاه هــای حضــرت آیــت الله خامنــه ای دربـاره حقـوق بشـر و برخـی مـوارد نقـض آن توسـط بزرگتریـن مدعـی دروغیـن حقـوق بشـر یعنـی آمریـکا تدوین شده است.

در ایـن نوشـته سـعی شده دیـدگاه مقـام معظــم رهبــری را دربــاره حقــوق بشــر بررسی و باتوجـه بـه سـخنان ایشـان، نظـرهای‌شان را دربـاره مسـائل مختلف مرتبط بـا حقـوق بشـر و نقـض آن جویـا شـویم.  حضــرت آیــت الله خامنــه ای معتقدنـد کشــور آمریــکا بزرگتریــن ناقــض حقــوق بشــر اســت و نبایــد ادعــای حقــوق بشــر داشــته باشــد.

به گفته ربیعی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در این‌بــاره آمریکایی هــا حــق ندارنــد نــام حقـوق بشـر را بـر زبـان جـاری کننـد. کسـانی کـه لکـه ننــگ کارهایــی از قبیــل زنــدان گوانتانامــو و ابوغریــب و بمبــاران مناطــق مســکونی در عــراق و افغانســتان و جاهــای دیگــر روی پیشــانی آنهاســت، مظهــر نقــض حقــوق بشــر، خــود آنهــا هســتند؛ این‌هــا وقاحــت دارنــد کــه بــاز هــم از حقــوق بشــر حــرف میزننــد. کشــورها را متهــم میکننــد بــه حمایــت از تروریســم. تروریســت ها زیــر بــال خــود آمریکایی هــا رشــد کرده انــد.

وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان ادامه داد: در بخشی دیگر از کتاب بــه تفــاوت حقــوق بشــر در گفتمــان اسـلام و غــرب از نظر معظم له، حقـوق بشـر در سـایه اسـلام و حکومـت اسـلامی پرداخته می‌شود. اســلام اســت کــه می گویــد «ان  الحکم الا لله امر الا تعبــدوا الا ایاه» این حکم، هر حاکمیت ظالمانـه ای را نفـی می کنـد. هیـچ کـس حـق نــدارد بــر مــردم حاکمیــت داشــته باشــد؛ مگــر آنکــه دارای معیارهــای پذیرفتــه شــده باشــد و مــردم او را پذیرفتــه باشــند.  

در ادامه کتاب به مباحثی همچون مــوارد نقــض حقــوق زنــان در غرب، حقــوق اقلیت هــا و مســئله فلســطین از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری پرداخته می شود.
این کتاب بر اساس تحقیقات اکرم فضلی خانی، از محققان و فعالان حقوق بشر و امور زنان  تهیه و تنظیم شده است. این کتاب مرجع خوبی برای علاقمندان به دیدگاه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و محققان، اساتید و دانشجویان درباره حقوق بشر در گفتمان اسلام و غرب است.

ربیعی افزود: ترجمه این کتاب به زبان آذربایجانی می تواند در نشان دادن برخـی مـوارد نقـض حقوق بشر توسـط بزرگتریـن مدعـی دروغیـن حقـوق بشـر یعنـی آمریـکا برای ملت این منطقه موثر باشد. 
این کتاب به همت وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان ترجمه شده است. علاقمندان می توانند در روز های آتی به آدرس https://nakhchivan.icro.ir نمایندگی فرهنگی نخجوان مراجعه و فایل الکترونیکی این کتاب را دریافت کنند.

سرخط اخبار فرهنگ

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha