تحریم کنندگان سخنان متناقضی می گویند؛ معیار برای ما فقط عمل آنها است