سیل برای مردم همراه سختی است، اما باید آن را به فرصتی برای حل مشکلات اساسی استان تبدیل کنیم