افکار عمومی حق دارند نسبت به حقوق جوانان و زنان حساس باشند