۲۲ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8346353
T T
۰ نفر

نگاهی به نتایج انتخابات مجلس مشاوران ژاپن

۲۲ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8346353
نگاهی به نتایج انتخابات مجلس مشاوران ژاپن # توکیو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/04/83 خارجی.ژاپن.سیاسی. بیستمین انتخابات سراسری مجلس مشاوران ژاپن که برای بسیاری ازسیاستمداران این کشور سرنوشت ساز بود، روز یکشنبه گذشته در هوایی ابری برگزار شد. در این انتخابات 320 نامزد از احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل برای بدست آوردن 121 کرسی که معادل نیمی از کل کرسیهای مجلس جدید مشاوران ژاپن است ، به رقابت پرداختند. دوره نمایندگی مجلس 242 نفری مشاوران ژاپن شش ساله است اما انتخابات هر سه سال برای انتخاب نیمی از نمایندگان برگزار می شود. دراین دوره ازانتخابات هرچند حزب مخالف دمکراتیک توانست بیشترین کرسی ها را بدست آورد اما حزب حاکم لیبرال دمکرات ژاپن به همراه حزب کومیتو نوین که با آن در ائتلاف است، توانست همانند گذشته اکثریت قاطع کرسی ها را در دست گیرد. حزب لیبرال دمکرات در این انتخابات 49 کرسی بدست آورد که بیانگر یک کاهش یک کرسی نسبت به گذشته است . حزب لیبرال دمکرات 34 کرسی خود را در بخش انتخابات مستقیم و 15 کرسی دیگر را در بخش انتخابات از راه سهمیه حزبی بدست آورد. حزب کومیتونوین متحد حزب لیبرال دمکرات که پایه آن را گروه مذهبی بودایی "سوکاگاکای" تشکیل می دهد نیز توانست که 11 کرسی بدست بیاورد که نسبت به کرسی های پیشین آن یک کرسی افزایش یافته است. در این انتخابات احزاب لیبرال دمکرات و کومیتونوین به همراه یکدیگر توانستند در کل 60 کرسی بدست بیاورند. در این انتخابات از 116 کرسی حزب لیبرال دمکرات در مجلس پیشین مشاوران 66 کرسی شامل رای گیری نبوده و به همین دلیل با توجه به 49 کرسی بدست آمده مجموع کرسی های حزب حاکم به تنهایی به 115 کرسی می رسد که نسبت به مجلس پیشین یک کرسی کاهش یافته است. حزب کومیتونوین نیز در مجلس 13 کرسی داشت و با توجه به 11 کرسی جدید بدست آمده، مجموع کرسی های این حزب به 24 کرسی می رسد که نسبت به مجلس پیشین یک کرسی افزایش یافته است. بنابر این در مجلس جدید مشاوران ژاپن مجموع کرسیهای احزاب متحد لیبرال دمکرات و کومیتونوین به 139 کرسی می رسد که در مجلس 242 نفری اکثریت قاطع محسوب می شود. از سوی دیگر حزب دمکراتیک که بزرگترین حزب مخالف دولت در ژاپن می باشد در این انتخابات توانست ضمن پیروزی تا حد زیادی شمار کرسی هایش را در مجلس مشاوران افزایش دهد. دراین انتخابات حزب دمکراتیک توانست 50 کرسی کسب کند که نسبت به کرسی های این حزب در مجلس پیشین 12 کرسی بیشتر است . حزب دمکراتیک 31 کرسی خود را در بخش انتخابات مستقیم و 19 کرسی دیگر را در بخش انتخابات از راه سهمیه حزبی بدست آورد. با توجه به اینکه 32 کرسی حزب دمکراتیک در مجلس مشاوران مشمول رای گیری نبود، مجموع کرسی های این حزب در مجلس جدید به 82 کرسی خواهد رسید که بیانگر 12 کرسی افزایش است. حزب دمکراتیک در این انتخابات توانست که در میان احزاب سیاسی ژاپن بالاترین رقم کرسی ها و آرای مردم را بدست بیاورد. در طول تاریخ حدود 50 ساله حزب حاکم لیبرال دمکرات این برای دومین بار است که شمار کرسی های این حزب در انتخابات مجلس مشاوران از حزب مخالف کمتر می شود. اما این انتخابات برای حزب کمونیست ژاپن یکی از ناگوارترین دستاوردها را بدنبال داشته است. حزب کمونیست ژاپن در این انتخابات توانست تنها چهار کرسی بدست بیاورد که نسبت به کرسیهای این حزب در مجلس پیشین 9 کرسی کمتر شده است. نامزدهای حزب کمونیست در انتخابات مجلس مشاوران در بخش انتخابات مستقیم در تمامی مناطق از رقیبان خود شکست خوردند و این حزب تنها در بخش سهمیه حزبی توانست چهار کرسی را بدست بیاورد. با توجه به اینکه حزب کمونیست در مجلس پیشین پنج کرسی باقی گذاشته بود مجموع کرسی های این حزب به 9 کرسی می رسد که 11 کرسی نسبت به مجلس پیشین کمتر است. حزب کوچک سوسیال دمکرات ژاپن که در طول نیم قرن گذشته همواره موجودیت خود را حفظ کرده نیز دراین انتخابات نتوانست شمار کرسی هایش را افزایش دهد و به همان دو کرسی پیشین خود بسنده کرده است. نامزدهای حزب سوسیال دمکرات نیز همانند حزب کمونیست در بخش انتخابات مستقیم در تمامی مناطق از رقیبان خود شکست خوردند و تنها از راه سهمیه حزبی دو کرسی بدست آوردند. با توجه به اینکه سه کرسی حزب سوسیال دمکرات در مجلس مشاوران مشمول رای گیری نبود، مجموع کرسی های این حزب به پنج کرسی می رسد که با مجلس پیشین تفاوتی نکرده است. در مجلس جدید 242 نفری مشاوران ژاپن بدین ترتیب مجموع نمایندگان سه حزب سیاسی مخالف به 96 نفر می رسد. در این دوره از انتخابات مجلس مشاوران، پنج نامزد مستقل توانستند به مجلس راه یابند که نسبت به مجلس پیشین یک نفر بیشتر است . از آنجا که نامزدهای مستقل در مجلس پیشین دو کرسی باقی گذاشته بودندو مجموع کرسی های نمایندگان مستقل در مجلس جدید به هفت کرسی می رسد که از مجلس پیشین یک کرسی بیشتر است. در این انتخابات بیشترین رقابت میان نامزدهای حزب لیبرال دمکرات و دمکراتیک در بخش انتخابات مستقیم در مناطقی که تنها یک کرسی نیاز بوده، انجام گرفته است . از 27 منطقه تک کرسی که برای حزب لیبرال دمکرات بسیار مهم بود، نامزدهای حزب دمکراتیک توانستند در 9 منطقه بر نامزدهای حزب لیبرال دمکرات پیروز شوند که این موضوع ضربه سختی برای حزب حاکم بود. حزب لیبرال دمکرات برخلاف گذشته توانسته است تنها 14 کرسی در این منطقه بدست بیاورد . حزب دمکراتیک در بخش سهمیه حزبی نیز توانسته باکسب 19 کرسی چهار کرسی بر حزب لیبرال دمکرات پیشی بگیرد که این موضوع نیز برای حزب حاکم ضربه شدیدی بوده است . بررسی رسانه های ژاپنی نشان می دهد که دراین انتخابات، رای افراد بسیاری بویژه بانوانی که از حزب ویژه ای پشتیبانی نمی کنند، بسوی صندوق های حزب دمکراتیک روانه شده که این موضوع به بالا بردن سطح آرای این حزب کمک زیادی کرده است. این موضوع به این دلیل است که حزب حاکم لیبرال دمکرات به رهبری جونیچیرو کویزومی نخست وزیرژاپن اخیرا اقدام به بازنگری روی ساختار بیمه بازنشستگی کرده که بر اساس آن بار مالی مردم زیادتر شده است. مساله پیوستن نیروهای ژاپنی در عراق به نیروهای چند ملیتی بدون بحث کافی در این زمینه در مجلس نیز از دیگر مسایلی بود که مردم ژاپن را نسبت به حزب حاکم بدگمان کرده است . مقامهای حزب لیبرال دمکرات این مساله را پیش از برگزاری انتخابات پیش- بینی کرده بودند و تلاش می کردند که با توضیح بیشتر درباره این دو موضوع، مردم را متقاعد کنند. کویزومی در همین راستا درطول 17 روزنبرد تبلیغاتی انتخابات مجلس مشاوران در سراسر ژاپن بیش از 40 بار اقدام به سخنرانی در جمع مردم در خیابان و یا داخل سالن کرد. از سوی دیگرحزب دمکراتیک با توجه به این دو نقطه ضعف حزب لیبرال دمکرات، حملات خود را به این حزب در چارچوب این دو موضوع متمرکز کرده بود. کاتسویا اوکادا رهبر حزب دمکراتیک در طول 17 روز نبرد انتخاباتی بیش از 71 بار در سراسر ژاپن دست به سخنرانی زد و سیاست های حزب حاکم در این زمینه ها را مورد انتقاد قرار داد. از نتیجه انتخابات مجلس مشاوران ژاپن همچنین می توان اینگونه برداشت کرد که آرایی که تاکنون به صندوق های احزاب چپگرای ژاپن وارد می شد تا حدودی روانه صندوق های حزب دمکراتیک شده است. واقع بینانه نبودن آرمان های احزاب کمونیست و سوسیال دمکرات ژاپن سبب شده که این احزاب در سالهای اخیر نتوانند همانند گذشته پشتیبانی مردم را بدست بیاورند. متمرکز شدن رقابت سیاسی میان دو حزب بزرک لیبرال دمکرات و دمکراتیک بدین معنی است که جهان چند حزبی سیاسی ژاپن در حال دگرگون شدن است و همانند انگلیس و یا آمریکا به سوی دو حزبی شدن می رود. آخرین آمار منتشره توسط وزارت مدیریت امور عمومی ژاپن نشان می دهد که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس مشاوران 57/56 درصد بوده که نسبت به انتخابات پیشین 13/0 درصد افزایش یافته است. هم اکنون در ژاپن افزون بر 102 میلیون و 950 هزار نفر واجد شرایط رای وجود دارد. در این دوره از انتخابات افزون بر هفت میلیون ژاپنی به دلیل نداشتن امکان برای حضور در پای صندوق رای در روز رای گیری ، براساس قانون تا پیش از روز رای گیری ، آرای خود را در محل های تعیین شده به صندوق انداختند. در این انتخابات از مجموع نامزدهای راه یافته به مجلس 10 نفر از آنها را بانوان تشکیل می دهند. بنابراین شمار بانوان در مجلس آینده مشاوران ژاپن به 28 نفر می رسد. مجلس مشاوران ژاپن پیشتر دارای 252 کرسی بوده اما در جریان بازنگری که چهار سال پیش انجام گرفت قرار بر آن شد که در طول دو دوره انتخابات، شمار کرسیهای آن به 242 کرسی کاهش یابد. آساق /280/ 2110 /1543
۰ نفر

سرخط اخبار جهان