۲۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱
کد خبر: 82943565
T T
۰ نفر

يك بام و دو هوا براي كارمندان دولت

۲۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱
کد خبر: 82943565
يك بام و دو هوا براي كارمندان دولت

هفته نامه صداي آزادي چاپ كرمانشاه در شماره 528 اين هفته مطلبي را با عنوان 'يك بام و دو هوا براي كارمندان دولت' به قلم رضا موزوني منتشر كرده است.

در اين يادداشت آمده است: جاي پرسش است، كه دولت يك دولت واحد، اما كارمندان در استان ها سيستم هاي متفاوت اداري را تجربه كنند.
حكايت تعطيلي پنجشنبه ها در ادارات دست مايه اين يادداشت است، جداي از استان تهران كه مشكلات خاص ترافيكي و آلودگي و مسائل ويژه خود را دارد و اين تعطيلي در اين استان سالهاست پذيرفته شده است. در برخي استان ديگر نيز اين تعطيلي اعمال مي شود.
يادم هست كه حوالي هفت ، هشت سال پيش بحث تعطيلي پنجشنبه ها به جايي كشيد كه از تمام ادارات استان نظر خواهي گرديد و اتفاقا اكثريت ادارات موافق اين طرح بودند ، اما اين طرح در استان توسط استاندار وقت مسكوت ماند و اجرا نشد ؛ اما در همين همسايه ي ما استان ايلام با جسارت ِ استاندار وقت ، طرح تعطيلي پنجشنبه ها اجرا گرديد وهمچنان باقي ست.
اين تعطيلي فرصتي به كارمندان ادارات مي دهد تا بيشتر در كنار خانواده بمانند به ويژه با تعطيلي پنجشنبه ها در مدارس كشور.
همچنين اين تعطيلي در جلوگيري از اتلاف انرژي چون آب و برق و...در ادارات موثر است .خاموش شدن سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي در يك روز خود مي تواند در اتلاف انرژي در ادارات نقش مهمي داشته باشد.
نكته ديگر اينكه كليه ادارات و وزارتخانه در پايتخت در اين روز تعطيل اند و ارتباط ادارات استاني با آنها در پنجشنبه عملا قطع مي شود.
ديرگاهي است كه اين قانون يك بام و دو هوا در كشور به نحوي جا افتاده است كه در آن زمان، استانهايي كه استانداران شان اقدام كرده اند مشمول اين تعطيلي و استانهاي ديگر به روند ديرين خود ادامه مي دهند.
جاي آن دارد كه استاندار كرمانشاه آغازگر پيشنهاد اين تعطيلي در استان كرمانشاه باشد و نظرسنجي از ادارات در اجراي اين تصميم مي تواند راهگشا باشد.
8066