۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱
کد خبر: 82910191
T T
۰ نفر

128 كرسی پارلمان لبنان نصیب چه كسانی شد؟

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱
کد خبر: 82910191
128 كرسی پارلمان لبنان نصیب چه كسانی شد؟

بیروت-ایرنا- با اعلام نتایج آخرین حوزه انتخابی لبنان یعنی «عكار»، نتایج انتخابات پارلمانی این كشور به طور كامل روشن و تركیب 128 نفره مجلس آینده مشخص شد.

به گزارش ایرنا، انتخابات پارلمانی لبنان روز یكشنبه گذشته برگزار شد و حدود یك میلیون و 850 هزار لبنانی یعنی 49 درصد از واجدین شرایط در آن شركت كردند و از میان 583 نامزدی كه در 77 لیست جای گرفته بودند، 128 نماینده را به ساختمان مجلس در میدان نجمه بیروت فرستادند.
فهرست نمایندگان پارلمان آینده لبنان به تفكیك حوزه ها، وابستگی های طایفه ای و حزبی بدین شرح است:

*حوزه بیروت 1: الاشرفیه، الرمیل، المدور و الصیفی (8 نماینده)
ندیم الجمیل/مارونی/ از حزب «الكتائب»؛
نقولا الصحناوی/ كاتولیك شرقی/ از حزب «جریان ملی آزاد»؛
عماد واكیم/ ارتدكس شرقی/ از حزب «قوات» (نیروهای لبنانی)؛
پولا یعقوبیان/ ارمنی ارتدكس/ از لیست جامعه مدنی (حزب 7)؛
هاكوپ ترزیان/ ارمنی ارتدكس/ از حزب «داشناك» (الطاشناق)؛
الكسی ماطوسیان/ ارمنی ارتدكس/ از حزب داشناك؛
جان طالوزیان/ ارمنی كاتولیك/ از حزب داشناك؛
انطوان پانو/ اقلیات/ از حزب جریان ملی آزاد.

*بیروت 2: رأس بیروت، عین المریسه، میناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعه، المصیطبه، المرفأ، الباشوره (11 نماینده)
امین شری/ شیعی/ از «حزب الله»؛
محمد خواجه/ شیعی/ از «جنبش امل»؛
سعد الحریری/ سنی/ از «جریان المستقبل»؛
نهاد المشنوق/ سنی/ از المستقبل؛
تمام سلام/ سنی/ از المستقبل؛
رولا الطبش جارودی/ سنی/ از المستقبل؛
عدنان طرابلسی/ سنی/ از «جمعیت خیریه اسلامی» هم پیمان با حزب الله؛
فؤاد مخزومی/ سنی/ شخصیت مستقل؛
فیصل الصایغ/ دروزی/ از حزب «سوسیالیست ترقی خواه»؛
نزیه نجم/ ارتدكس شرقی/ در لیست المستقبل؛
ادگار طرابلسی/ انجیلی/ از جریان ملی آزاد.

*شمال یك: عكار (7 نماینده)
ولید وجیه البعرینی / سنی/ از المستقبل؛
محمد مصطفی سلیمان / سنی/ از المستقبل؛
محمد طارق طلال المرعبی / سنی/ از المستقبل؛
هادی فوزی حبیش / مارونی/ از المستقبل؛
وهبی خلیل قاطیشه / ارتدكس شرقی/ از قوات (نیروهای لبنانی)؛
اسعد رامز درغام / ارتدكس شرقی/ از جریان ملی آزاد؛
مصطفی علی حسین / علوی/ از جریان ملی آزاد.

*شمال 2: طرابلس، المنیه و الضنیه (11 نماینده)
نجیب میقاتی / سنی/ مستقل (سر لیست عزم)؛
محمد كباره / سنی/ از المستقبل؛
سمیر الجسر / سنی/ از المستقبل؛
دیما جمالی / سنی/ از المستقبل؛
عثمان علم الدین / سنی/ از المستقبل؛
سامی فتفت / سنی/ از المستقبل؛
فیصل كرامی/ سنی/ مستقل (سرلیست كرامت ملی)؛
جهاد الصمد / سنی/ مستقل (لیست كرامت ملی)؛
جان عبید / مارونی/ مستقل لیست عزم؛
نقولا نحاس / ارتدكس/ مستقل لیست عزم؛
علی درویش / علوی/ مستقل لیست عزم.

*شمال 3: زغرتا، بشری، الكوره و البترون (10 نماینده)
طونی فرنجیه / مارونی/ از المَرَده؛
اسطفان دویهی / مارونی/ از المَرَده؛
میشال معوض /مارونی/ رئیس حزب حركت استقلال سیاسی/ هم پیمان با جریان ملی آزاد؛
ستریدا جعجع/ مارونی/ قوات (نیروهای لبنانی)؛
ژوزف اسحاق /مارونی/ قوات (نیروهای لبنانی)؛
فادی سعد /مارونی/ قوات (نیروهای لبنانی)؛
جبران باسیل /مارونی/ رهبر حزب جریان ملی آزاد؛
جورج عطالله /ارتدكس شرقی/ جریان ملی آزاد؛
فایز غصن /ارتدكس شرقی/ از المَرَده؛
سلیم سعاده /ارتدكس شرقی/ از حزب «سوری قومی اجتماعی» مؤتلف با المرده.

**بقاع 1: زحله (7 نماینده)
عاصم عراجی /سنی/ از المستقبل؛
انور جمعه / شیعی/ از حزب الله؛
سلیم عون / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
میشل ضاهر / كاتولیك/ مورد حمایت جریان ملی آزاد؛
جورج عقیص / كاتولیك / از قوات لبنانیه (نیروهای لبنانی)؛
قیصر المعلوف / ارتدكس شرقی/ از قوات لبنانیه (نیروهای لبنانی)؛
ادی دمرجیان / ارمنی ارتدكس/ مستقل مورد حمایت حزب الله.

**بقاع 2: راشیا و بقاع غربی (6 نماینده)
عبدالرحیم مراد /سنی/ مستقل مورد حمایت حزب الله و جنبش امل؛
محمد القرعاوی /سنی/ از المستقبل.
محمد نصرالله /شیعی/ از جنبش امل.
وائل أبو فاعور /درزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه
هنری شدید /مارونی/ از لیست المستقبل و مورد حمایت قوات لبنانیه.
ایلی الفرزلی /ارتدكس شرقی/ مورد حمایت جریان ملی آزاد.

*بقاع 3: بعلبك و هرمل (10 نماینده)
جمیل السید /شیعی/ مستقل مورد حمایت حزب الله؛
ایهاب حماده /شیعی/ از حزب الله؛
علی المقداد /شیعی/ از حزب الله؛
ابراهیم الموسوی /شیعی/ از حزب الله؛
حسین الحاج حسن /شیعی/ از حزب الله؛
غازی زعیتر /شیعی/ از حزب الله؛
الولید السكریه /سنی/ مستقل مورد حمایت حزب الله؛
البیر منصور /كاتولیك/ مورد حمایت حزب الله؛
بكر الحجیری /سنی/ از المستقبل؛
انطوان حبشی /مارونی/ از قوات لبنانیه.

*جنوب 1: صیدا و جزین (5 نماینده)
اسامه سعد /سنی/ مستقل مورد حمایت حزب الله؛
بهیه الحریری /سنی/ از المستقبل؛
زیاد اسود /مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
ابراهیم عازار /مارونی/ مستقل مورد حمایت حزب الله؛
سلیم خوری /كاتولیك/ از جریان ملی آزاد.

*جنوب 2: صور و الزهرانی (7 نماینده)
نبیه بری /شیعی/ رهبر جنبش امل؛
عنایة عز الدین /شیعی/ از جنبش امل؛
علی خریس /شیعی/ از جنبش امل؛
علی عسیران /شیعی/ از جنبش امل؛
نواف الموسوی /شیعی/ از حزب الله؛
حسین جشی /شیعی/ از حزب الله؛
میشال موسی /كاتولیك شرقی/ مورد حمایت جنبش امل.

*جنوب 3: نبطیه، بنت جبیل، مرجعیون و حاصبیا (11 نماینده)
محمد رعد / شیعی/ از حزب الله؛
حسین فضل الله / شیعی/ از حزب الله؛
علی فیاض / شیعی/ از حزب الله؛
علی حسن خلیل / شیعی / از جنبش امل؛
علی بزی / شیعی/ از جنبش امل؛
ایوب حمید / شیعی/ از جنبش امل؛
یاسین جابر / شیعی/ از جنبش امل؛
هانی قبیسی / شیعی/ از جنبش امل؛
قاسم هاشم / سنی/ مورد حمایت جنبش امل؛
انور الخلیل / دروزی/ مورد حمایت جنبش امل؛
اسعد حردان / ارتدكس/ از حزب سوری قومی اجتماعی، مورد حمایت جنبش امل؛

*جبل لبنان 1: جبیل و كسروان (8 نماینده)
شامل روكز / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
سیمون ابی رمیا / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
روجیه عازار / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
نعمه افرام / مارونی/ مستقل مورد حمایت جریان ملی آزاد؛
زیاد حواط / مارونی/ از حزب قوات لبنانیه؛
شوقی الدكاش / مارونی/ از حزب قوات لبنانیه؛
فرید هیكل الخازن / مارونی/ مستقل؛
مصطفي الحسینی /شیعی/ مستقل.

*جبل لبنان 2: المتن (8 نماینده)
سامی الجمیل /مارونی/ از حزب الكتائب؛
الیاس حنكش /مارونی/ از الكتائب؛
ابراهیم كنعان / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
ماجد ادی ابی اللمع / مارونی/ از حزب قوات لبنانیه؛
ادگار معلوف /كاتولیك شرقی/ از جریان ملی آزاد؛
الیاس بوصعب /ارتدكس شرقی / از جریان ملی آزاد؛
میشل المر / ارتدكس شرقی/ مستقل؛
هاكوپ بقرادونیان /ارمنی ارتدكس/ از داشناك.

*جبل لبنان 3: بعبدا (6 نماینده)
فادی علامه / شیعی/ از جنبش امل؛
علی عمار / شیعی/ از حزب الله؛
هادی ابو الحسن / دروزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
بیار بو عاصی / مارونی/ از قوات لبنانیه؛
آلان عون / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
حكمت دیب / مارونی/ از جریان ملی آزاد.

*جبل لبنان 4: الشوف و عالیه (13 نماینده)
تیمور جنبلاط / دروزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
مروان حماده / دروزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
اكرم شهیب / دروزی/ از حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
طلال ارسلان / دروزی/ رهبر حزب دموكرات و مورد حمایت جریان ملی آزاد؛
محمد الحجار /سنی/ از المستقبل؛
بلال عبدالله /سنی/ مورد حمایت حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
جورج عدوان / مارونی/ از حزب قوات لبنانیه؛
سزار ابی خلیل / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
فرید البستانی/ مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
ماریو عون / مارونی/ از جریان ملی آزاد؛
هنری حلو / مارونی / مورد حمایت حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
نعمه طعمه / كاتولیك/ مورد حمایت حزب سوسیالیست ترقی خواه؛
انیس نصار / ارتدكس شرقی/ از حزب قوات لبنانیه.
خاورم**390**2054