بررسي نقش مخرب كنكور از مسير خلاقيت دانش آموزان و ساماندهي تعطيلات با توجه به گردشگري

تهران- ايرنا- برطرف كردن نقش مخرب كنكور از مسير خلاقيت دانش آموزان و ساماندهي تعطيلات در كشور با توجه به موضوع گردشگري، دو موضوع اصلي است كه در كميسيون علمي و فناوري و كميسيون مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در جلسه 262 كميسيون علمي و فناوري دبيرخانه شورا برطرف كردن نقش مخرب كنكور ازمسير خلاقيت دانش آموزان مورد بررسي قرار گرفت.
در جلسه كميسيون اعضا به بحث و تبادل نظر پيرامون توسعه خلاقيت در جامعه با برنامه ريزي از دوران پيش دبستان و دبستان، آشنايي دانشجويان با روزآمدسازي روند پيشرفت و ارتقاي فناوري در جهان و برطرف كردن نقش مخرب كنكور در مسير ارتقاي خلاقيت دانش آموزان پرداختند.
در اين جلسه گزارشي با عنوان «نقش بنگاه‌هاي زود بازده» در توسعه فرهنگ كارآفريني ارائه شد.
از مهمترين موارد مطرح شده در اين گزارش، تعريف مفهوم و جايگاه كارآفريني در ايران، مراحل كارآفريني، موانع خلاقيت، سرمايه گذاري در زمينه كارآفريني توسط ساير كشورها، كارآفريني در ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه و مقايسه سطح تأثير بنگاه‌ هاي زود بازده در اشتغال در مقايسه با صنايع داراي فناوري بالا « High Tech » بود.

**بررسي ساماندهي تعطيلات در كشور با توجه به موضوع گردشگري
ساماندهي تعطيلات در كشور با توجه به موضوع گردشگري در جلسه كميسيون مشورتي شوراي انقلاب فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت.
جلسه اخير كميسيون مشورتي شورا به ادامه بررسي «احكام بخش فرهنگ برنامه ششم توسعه» اختصاص داشت و اعضا به بررسي موضوع «گردشگري، ميراث فرهنگي و ورزش در برنامه ششم توسعه» پرداختند.
در اين جلسه نمايندگان نهادهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت ورزش و جوانان گزارشي پيرامون ظرفيت ‌ها و برنامه‌ هاي خود ارائه كردند.
پس از ارائه اين گزارش، اعضا نظرات و پيشنهادهاي خود را در زمينه احكام سند نقشه مهندسي فرهنگي كشور، توجه به حوزه ‌هاي مغفول در بخش گردشگري و ظرفيت ‌هاي متروك كشور در اين زمينه، ساماندهي تعطيلات كشور با توجه به موضوع گردشگري، بهره‌ گيري از جذابيت ‌هاي اقليمي و فرهنگي كشور و ترسيم نقشه بلند مدت در راستاي شفاف سازي مسير پيش روي گردشگري و ورزش با هماهنگي تمامي دستگاه ‌ها بيان كردند.
فراهنگ**9338**1055
خبرنگار:صديقه بهارلو**انتشار: زينب كارگر
۰ نفر