آماده ايم با همه كساني كه به راه حل سياسي اعتقاد دارند گفت و كو كنيم

دمشق - ايرنا - مشاور سياسي و رسانه اي رئيس جمهوري سوريه گفت: سوريه آماده است با همه كساني كه به راه حل سياسي براي بحران اعتقاد دارند گفت و گو كند.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از خبرگزاري رسمي سوريه(سانا)، بثينه شعبان اضافه كرد: سوريه به شيوه عملي بر اساس مشاركت همه جريان هاي سياسي در گفت و گو و تعيين سرنوشت كشور اعتقاد دارد.
وي اظهارداشت: حكومت سوريه آماده گفت و گو با همه كساني است كه به حل و فصل سياسي بحران كشور پايبند باشند.
شعبان درباره نشست سوچي روسيه نيز گفت: موفقيت اين نشست در گرو اين است كه گروه هاي مخالف بپذيرند كه زمان توقف خشونت ها و كنار گذاشتن سلاح و مشاركت در گفت و گوهاي ملي كه به حل و فصل فراگير همه امور مربوط به بحران موجود فرا رسيده است.
وي افزود: ميل و حتي توانايي مخالفان براي مشاركت در روند سياسي همچنان نامعلوم است.
بيانيه پاياني نشست روز چهارشنبه روساي جمهوري روسيه، ايران و تركيه از نمايندگان حكومت سوريه و مخالفاني كه به حاكميت، استقلال و تماميت ارضي سوريه پايبند هستند خواست در كنفرانس گفت و گوهاي ملي در شهر سوچي مشاركت سازنده داشته باشند.
خاورم**6116
ناشر: فريبا مدني

سرخط اخبار جهان