۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳
کد خبر: 82640949
T T
۰ نفر
آب را نجات دهيم

تبريز - ايرنا - بحران كمبود آب يكي از معضلات قرن حاضر است كه آينده زندگي بشر را به شدت تهديد مي كند و ايران نيز كشوري است كه از نظر جغرافيايي در منطقه خشك و نيمه خشك واقع شده است و براي نجات آب تا دير نشده دست در دست هم دهيم.

به گزارش ايرنا، اگر چه مساله كمبود آب در ايران بيشتر ناشي از اقليم جغرافيايي و منابع طبيعي است؛ با اين حال تنش آب در كشور بيشتر ناشي از استفاده نادرست از منابع آب و اسراف در مصرف اين مايع گران بها و حياتي است كه اين امر مستلزم اطلاع رساني، آگاه سازي و آموزش تك تك افراد جامعه به خصوص از دوران ابتدايي است.
استان آذربايجان شرقي نيز از جمله استان هايي است كه وضعيت منابع آبي آن، به خصوص منابع آب هاي زير زميني به دليل اضافه برداشت ها و عدم رعايت الگوي كشت مناسب در وضعيت نامساعدي قرار گرفته است.
از سوي ديگر آلودگي منابع آب در اين استان به دليل دفع نامناسب فاضلاب هاي شهري و صنعتي، استفاده بيش از حد از سموم و كودهاي شيميايي و كشاورزي روز به روز بيشتر شده و اين امر، تامين آب مناسب و كافي را در بخش هاي مختلف با چالش مواجه كرده است.
بر اين اساس شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي با همكاري آموزش و پرورش و ستاد احياي درياچه اروميه، طرح 'داناب' را براي سومين بار با هدف آموزش دانش آموزان براي مصرف بهينه آب و تعميم آن به والدين و حساس سازي قشر دانش آموز در رابطه با مسائل آب اجرا مي كند.
طرح ملي دانش آموزي نجات آب م وسوم به 'داناب'، طرحي ملي است با هدف آموزش و ارتقاي آگاهي عمومي دانش آموزان مقطع اول متوسطه در زمينه مسائل و چالش هاي آب كه با تكيه بر مباني علمي و به طور يكسان و هماهنگ در تمامي كشور اجرا مي شود.
اين طرح رسيدن به اهداف خود را از طريق آموزش هايي كه جامعه پذيري آينده سازان كشور را با روش هايي كه از يك طرف مهيج و مورد پذيرش نوجوانان بوده و از سوي ديگر مبتني بر علم مداري مي باشد، قرار داده است.
هدف از اجراي طرح، تربيت نسلي آشنا با مسائل و چالش هاي بخش آب از طريق افزايش دانش و ارتقاي سطح آگاهي دانش آموزان در وهله اول و اعضاي خانواده و معلمان آنان در مرحله بعد و همچنين ايجاد تغييرات مثبت در نگرش و رفتار آنان نسبت به موضع آب است.
مدل آموزشي انتخاب شده براي اين طرح، مدل گلوله برفي است كه اين مدل بر اساس تجارب اجراي طرح در استان هاي ديگر و به دست آوردن بازخورد از آنها انتخاب شده است.
بر اساس اين مدل، در سال تحصيلي جاري آموزش هاي لازم به نمايندگان ادارات آموزش و پرورش، توسط مسئولان شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي در 10 شهرستان استان اريه شد.
جامعه هدف اين طرح در سال تحصيلي جاري دانش آموزان پايه هفتم، هشتم و نهم با شركت بيش از 50 هزار دانش آموز دختر و پسر بود.
در قالب اين طرح مسابقه اي با مشاركت فعال دانش آموزان برگزار شد كه دانش آموزان ايده هاي خلاق خود را در خصوص مسايل آب، صرفه جويي و مصرف بهينه ارايه كردند.
طرح مسئله كمبود آب به عنوان يك بحران ملي در پرسش مهر سال تحصيلي 1396-1395 و فراخواندن دانش آموزان جهت همفكري و انديشيدن براي حفظ منابع آب كشور، فرصتي مناسب جهت تعامل بين وزارت خانه هاي نيرو و آموزش و پرورش فراهم آورده است تا ضمن پاسخ گويي به اين پرسش، زمينه ساز حركتي ملي و اقدامي همگاني در راستاي حفاظت، صيانت و بهره برداري بهينه از منابع محدود آب كشور باشد.
خبرنگار: نعمت مرادپور**انتشار: عزيزي راد
6132/518