۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳
کد خبر: 82571880
T T
۰ نفر
سرمایه گذاری 56 هزارو 275 میلیارد ریالی بنیاد بركت در مناطق محروم

استانها - ایرنا - بنیاد بركت با هدف جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهرها،تاكنون 56 هزار و 275 میلیارد ریال در طرح‌های توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم سرمایه گذاری كرده كه این سرمایه در حمایت از كارآفرینان محلی و برای شكل‌گیری 310 پروژه‌ مختلف بكار گرفته شده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بنیاد بركت وابسته به ستاد اجرایی حضرت امام (ره) با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با مشاركت در طرح‌های مختلف اقتصادی برای نزدیك به 195 هزار نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد كرده است.
مدیران این واحدهای اقتصادی، مشاركت مالی بنیاد بركت در شكل‌گیری طرح‌های مذكور را بسیار مؤثر می‌دانند و نحوه‌ مشاركت این بنیاد را بسیار قابل ‌توجه، توصیف می‌كنند.
بنیاد بركت كمك به افزایش تولید و اشتغال در مناطق محروم را یكی از سیاست‌های راهبردی خود قرار داده و معتقد است ایجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه‌ یافته ‌كشور منجر به توانمندسازی اقتصادی این مناطق و جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهرها خواهد شد.
این بنیاد اجتماعی و اقتصادی در صدد است با استفاده از روش‌های جدید و بدون بوروكراسی پیچیده و كاملاً منطبق با موازین شرعی، ساكنان مناطق محروم كشور را درگیر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی نماید و با ایجاد اینگونه فعالیت‌ها، سایر زیرساخت‌های اقتصادی نیز در این مناطق شكل گرفته و از رشد خوبی برخوردار شود و این در حالی است كه ایجاد شغل و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق محروم، وضعیت فرهنگی و اجتماعی این مناطق را نیز متحول می‌كند.
تلاش بنیاد بركت ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻓﺮاد، ﮔﺮوه‌ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﻣﻨﺎﻃﻖ كمتر ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رهبر ﻣﻌﻈﻢ انقلاب، تلقی می‌شود.
بنیاد بركت ﻋﺪم ﺗﺼﺪی‌ﮔﺮی، عدم ماندگاری و اﺳﺘﻔﺎده‌ ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻋﺎم‌اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ در ﻃﺮح‌ﻫﺎ و ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی را در مناطق محروم به عنوان یك سیاست اساسی در دستور كار خود قرار داده و ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ‌ ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﻮسعه ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای از ﻃﺮﻳﻖ ارایه‌ ﻣﺸﺎوره‌ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری، همت گماشته است.
براساس یك ابتكار جهادی، ماهیت سرمایه‌گذاری‌ها و كارآفرینی‌های این بنیاد براساس مدل همكاری‌های مالی خرد و از طریق مشاركت اسلامی است و با همین شیوه تاكنون ده‌ها شركت تولیدی صنعتی و كشاورزی در اقصی نقاط كشور تأسیس شده و ضمن به‌كار گرفتن هزاران نفر، وضعیت معیشت مردم در مناطق كمتر توسعه‌ یافته را بهبود داده است.
بنیاد بركت با افراد محلی و بومی مناطق محروم یا غیربومی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این مناطق، مشاركتی اسلامی و كاملاً بومی برقرار كرده و موجبات راه‌اندازی اینگونه شركت‌های اشتغال ز‌ا را فراهم می‌سازد.
در اینگونه پروژه‌ها كارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌توانند پس از 3 تا 5 سال از آغاز فعالیت واحدهای تولیدی و رسیدن به ثبات، با بنیاد بركت وارد مذاكره شوند و سهام این بنیاد را بطور نقدی یا اقساط خریداری كنند.
بنیاد بركت در 20 آذر ماه سال 1386 از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تاسیس شد تا به عنوان مجموعه‌ای برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و انجام امور عام‌المنفعه، در مناطق محروم و كمتر توسعه‌ یافته فعالیت كند.
1138/ 1200 خبرنگار: ناهیدصفری * انتشار:علی شریفی
۰ نفر