۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶
کد خبر: 82133695
T T
۰ نفر

تشكيل زنجيره توليد گوشت مرغ در استان زنجان

۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶
کد خبر: 82133695
تشكيل زنجيره توليد گوشت مرغ در استان زنجان

زنجان - ايرنا - مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان گفت: زنجيره توليد گوشت مرغ براي حل مشكل بازار اين محصول در زنجان راه اندازي مي شود.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان، عبدالله جعفري بر اهميت ايجاد و تقويت زنجيره هاي توليد در حوزه هاي مختلف كشاورزي به ويژه نقش آن در بازاريابي محصولات تاكيد كرد.
وي يادآورشد: بازاريابي به عنوان مهم ترين حلقه زنجيره توليد در انتهاي اين زنجيره قرار دارد چرا كه توليد كننده هيچ توليدي انجام نمي دهد مگر به اميد دسترسي به بازار خوب براي محصول توليدي خود.
جعفري اظهار كرد: در صورتي كه انتهاي زنجيره توليد يعني بازار با مشكل مواجه شود، كل حلقه هاي زنجيره متاثر مي شود و اين نشان مي دهد كه بازار نقش كليدي در موفقيت زنجيره ها دارد.
مديرتنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان گفت: بازار، تجارت و صادرات به عنوان لكوموتيو قطار توليد مطرح است و اگر اين لكوموتيو از نظر قدرت و سرعت درست عمل كند، مي تواند قطار توليد را به سر منزل مقصود برساند.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه بازار و بازاريابي در تعريف زنجيره هاي توليد مغفول واقع شده و تنها به طور رسمي و تئوري مطرح مي شود.
جعفري ادامه داد: اين دغدغه باعث شد تا مقرر شود هر طرح پژوهشي و تحقيقي كه به صورت توسعه محور در حوزه توليدات كشاورزي مطرح مي شود به عنوان يك الحاقيه غير قابل تفكيك بايد مطالعات بازار هم ضميمه آن پژوهش باشد يعني قبل از توليد و امكان سنجش توليد، جايگاه محصول توليدي در بازار مورد بررسي قرار گيرد.
مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان گفت: زنجيره هاي توليد صفر تا 100 هر فعاليت توليدي، يعني مراحل قبل از كشت، تامين نهاده ها، كاشت، داشت، برداشت و بازاريابي را شامل مي شود.
وي اضافه كرد: اين زنجيره ها بدون تعريف سيستم بازاريابي و بازرگاني مناسب به حتم با مشكل مواجه خواهند شد.
جعفري ابراز كرد: فلسفه زنجيره هاي توليد اين است كه مديريتي واحد در كل فرايند توليد براي حوزه هاي مختلف توليدي تعريف شود و اين مديريت واحد شرايط تمام زنجيره ها و مراحل توليد را مد نظر قرار دهد.
مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان گفت: توليد محصولات مختلف در قالب زنجيره هاي توليد باعث مي شود تا تمام عوامل در فرآيند آن به صورت زنجيروار به همديگر متصل شوند و در اين ميان امكان ايجاد رانت ها و حلقه هاي زايد از بين رفته و در نهايت بهره و سود اصلي را حلقه ها و توليد كنندگان اصلي ببرند، نه حلقه هايي كه هيچ نقشي در توليد نداشته اند.
وي افزود: هم اكنون مصوب شده تا در توليد برخي محصول ها مثل گوشت مرغ، زنجيره هاي كشوري تعريف و همچون كشورهاي بزرگ اروپايي و آمريكايي توليد مرغ توسط تعدادي زنجيره بزرگ مديريت شود، به طوري كه در برخي استان ها يا در هر استان كل فرآيند توليد مرغ را يك زنجيره بر عهده گيرد.
جعفري يادآورشد: در نهايت زنجيره ها در يك فضاي رقابتي سالم بتوانند يك شرايط مطلوبي در برآورد مقدار توليد، انجام توليد با محوريت بازار و بازاريابي و بازاررساني مطلوب توليد نقش مهمي ايفا كنند و قدم مثبتي بردارند.
مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان گفت: اين سازمان به تبع برنامه هاي وزارتخانه، به سمتي مي رود كه توليد همه محصولات در قالب زنجيره هاي توليد انجام شود.
وي اظهار كرد: هم اكنون اقدامات خوبي براي تشكيل زنجيره هاي توليد در بخش كشاورزي استان زنجان انجام شده است كه تشكيل زنجيره توليد مرغ كشوري در استان از جمله آنهاست.
جعفري خاطرنشان كرد: زنجيره توليد زعفران، زنجيره توليد قارچ و زنجيره توليد سيب زميني هم اكنون در استان تشكيل شده و زنجيره توليد زيتون نيز به تازگي در حال شكل گيري است.
مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان گفت: تكليف اين است كه مديريت توليد محصولات عمده استان را از طريق تشكيل زنجيره ها به بخش خصوصي واگذار كنيم، چرا كه فلسفه تشكيل زنجيره ها اين است كه كار توسط بخش خصوصي انجام شود اما ساختار مديريتي آن به شكلي تعريف شود كه تمام مراحل و زنجيره هاي توليد مد نظر قرار گيرد و هر حلقه اين زنجيره براي خود فعاليت جداگانه اي نداشته باشند و صورت بروز مشكلي در يك حلقه توليد همه حلقه ها براي حل مشكل آن به پاخيزند.
وي اضافه كرد: فعاليت زنجيره اي پايدارتر، موفق تر و پوياتر از فعاليت غيرزنجيره اي و جداگانه بوده و قدرت رقابت در بازار، توان و دانش توليد و دانش بازار واحد توليدي را افزايش مي دهد.
3001/6085

سرخط اخبار استان‌ها