۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۵۹
کد خبر: 82108760
T T
۰ نفر
استاندار چهارمحال و بختياري:توازن منطقه اي در برنامه ششم توسعه رعايت شود

شهركرد – ايرنا – استاندار چهارمحال و بختياري بر رعايت توازن منطقه اي در تدوين و تهيه برنامه ششم توسعه تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا،قاسم سليماني دشتكي ،عصر شنبه در نشست عصرگاهي شوراي برنامه ريزي استان افزود:رعايت توازن منطقه اي در تهيه و تدوين سند توسعه برنامه پنج ساله ششم اين استان بايد رعايت شود و واگذاري ها و مشاركت هاي مردمي با هدف توجه به نقش بخش خصوصي در رسيدن به اهداف توسعه اي، در اين سند مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي و دوري از تعصبات بي مورد در اين زمينه، باعث رفع عقب ماندگي ها و دستيابي سريع تر به اهداف و شاخص هاي توسعه اي در بخش هاي مختلف مي شود.
سليماني دشتكي تصريح كرد: مسوولان كارگروه هاي 16 گانه تهيه و تدوين سند توسعه چهارمحال و بختياري با مشخص كردن جايگاه كنوني استان در سطح ملي، نسبت به ارتقاي رتبه اين استان در پايان برنامه ششم توسعه اقدامات لازم را انجام دهند.
وي بيان داشت: حركت در مسير برنامه ها و اهداف اسناد بالادستي و تحقق سياست هاي ملي در برش استاني طرح هاي توسعه اي، ارتقاي شاخص هاي مختلف در حوزه ها و بخشه اي گوناگون چهارمحال و بختياري را به دنبال دارد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري نيز گفت: مسوولان كميته هاي 16 گانه و مسوولان دستگاه هاي اجرايي عضو اين كميته ها در استان بايد تا 9 روز ديگر نسبت به تكميل و ارائه برنامه هاي كاربردي و عملي اقدام كنند.
حبيب الله وفايي اضافه كرد: با رعايت نكات علمي و توجه به شاخص هاي علمي در تهيه و تدوين برش استاني سند توسعه چهارمحال و بختياري، اين استان در پايان برنامه پنج ساله ششم توسعه، جايگاه مطلوبي در سطح ملي دارد.
رئيس كارگروه سلامت و ارتقاي سطح زندگي سند توسعه چهارمحال و بختياري، روز اظهار داشت: تبيين وضعيت موجود، برنامه ريزي براي رفع چالش ها، تلاش براي پرداخت به موقع تعهدات سازمان هاي بيمه گر، كاهش روند رو به رشد قيمت خدمات و امكان استفاده از تجهيزات به روز پزشكي جزو مهمترين اهداف اين كارگروه به شمار مي رود.
مرتضي هاشم زاده تأكيد كرد: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در 12 سال گذشته به طور مستمر رتبه نخست ملي در انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي را داشته كه همين موضوع در تهيه و تدوين سند توسعه استان نقش اساسي ايفا كرده است.
رئيس كارگروه رفاه و تأمين اجتماعي سند توسعه چهارمحال و بختياري نيز گفت: بررسي وضعيت بيمه ها در تمامي حوزه ها، وضعيت ايثارگران، مبارزه با مواد مخدر، امداد و نجات و پروژه هاي نيمه تمام در اين كارگروه به طور جدي مورد بحث قرار گرفت.
محمد ميرزايي تصريح كرد: حمايت از توانمندي هاي افراد زيرپوشش نهادهاي حمايتي، افزايش مستمري ها و رفع محدوديت در پذيرش خانواده هاي نيازمند از موارد بررسي شده در كارگروه رفاه و تأمين اجتماعي سند توسعه چهارمحال و بختياري به شمار مي رود.
نماينده كارگروه راه، مسكن و حمل و نقل سند توسعه چهارمحال و بختياري هم گفت: وضعيت اقتصاد، اشتغال و توسعه شهري و روستايي، كاهس تراكم خانوارها در واحدهاي مسكوني و برقراري تعادل مسكن جزو برنامه هاي اين كارگروه محسوب مي شود.
محسن حيدري اضافه كرد: سهم بالاي زمين ور قيمت مسكن، ساخت و سازهاي سكونتگاه هاي نابسامان شهري در بافت هاي فرسوده و مسكن اقشار كم درآمد نيز در اين سند بررسي شد.
رئيس كارگروه آموزش سند توسعه چهارمحال و بختياري نيز گفت: در اين كارگروه آموزش در سه بخش عمومي، فني و حرفه اي و عالي مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت.
بهروز اميدي اظهار كرد: رشد شاخص هاي آموزش در تمامي حوزه هاي موجود، برنامه كارگروه آموزش در تهيه و تدوين سند توسعه چهارمحال و بختياري به شمار مي رود.
رئيس كارگروه آب سند توسعه چهارمحال و بختياري هم گفت: بررسي حوضه هاي آبريز درجه يك، تغيير اقليم و منابع آب در اين كارگروه مورد بحث علمي قرار گرفت.
فتح الله صابرپور بيان كرد: محورهاي موضوعي تبيين راهبردها، تنگناها و پالش هاي اين حوزه نيز از سوي اعضاي عضو در كارگروه بررسي شد.
رئيس كارگروه كشاورزي و منابع طبيعي سند توسعه چهارمحال و بختياري نيز گفت: نقش اين بخش در توليد ناخالص داخلي، افزايش بازدهي آبياري، اجراي شبكه هاي نوين آبياري، احصاي چالش ها و پيش بيني تأمين اعتبارات در اين كارگروه مورد بررسي قرار گرفت.
ذبيح الله قريب عنوان كرد: توسعه صنايع كشاورزي، حمايت از طرح هاي دانش بنيان، بهره مندي از منابع مالي، تنوع بخشي به توليدات و فعاليت هاي روستايي، اجراي شبكه هاي آبياري فرعي، مبارزه با بيماري هاي انگلي واگيردار، آبزي پروري، اصلاح و احياي مراتع، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي و افزايش توليد محصولات راهبردي مانند گندم و جو از سوي اعضاي اين كارگروه بررسي و ارتقاي آن در افق برنامه ششم توسعه مشخص شد.
رئيس كارگروه هاي صنعت و معدن و بازرگاني سند توسعه چهارمحال و بختياري هم گفت: وضعيت پروانه ها و جوازهاي صادره، تكميل و بهره برداري از پروژه هاي نيمه تمام، تأمين زيرساخت ها و توسعه سرمايه گذاري در اين كارگروه به صورت ويژه مورد بررسي قرار گرفته است.
سيد نعيم امامي خاطرنشان كرد: تدوين سياست ها و راهبردها، افزايش صادرات صنعتي و معدني، رشد ارزش افزوده بخش صنعت، ارائه مجوز قانوني به تمامي واحدهاي صنفي و توسعه فروشگاه هاي بزرگ در اين كارگروه بررسي شد.
رئيس كارگروه رفاه اجتماعي سند توسعه چهارمحال و بختياري نيز گفت: ارتقاي سرمايه اجتماعي در اين كارگروه به عنوان يك هدف مهم در نظر گرفته شده است.
زهرا حبيبي آليكوهي افزود: ترويج گفتماتن هاي اجتماعي و تحكيم بنيان خانواده نيز از سوي اعضاي اين كارگروه مورد بررسي و تأكيد قرار گرفت.
رئيس كارگروه ميراث فرهنگي سند توسعه چهارمحال و بختياري هم گفت: افزايش ورود گردشگران خارجي، تعيين راهبردها و دستيابي به اهداف توسعه اي، توسعه مرمت، بازسازي و بهره مندي از فضاهاي تاريخي و همچنين افزايش صادرات توليدات صنايع دستي استان جزو مهمترين برنامه هاي پيشنهادي در اين كارگروه به شمار مي رود.
بهمن عسگري سوادجاني بيان داشت: راه اندازي دهكده هاي گردشگري، ارتقاي زيرساخت هاي گردشگري و تحول در صنايع دستي مي تواند در رسيدن سريع تر به اين اهداف مؤثر باشد.
رئيس كارگروه فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان و زنان و خانواده نيز گفت: تطبيق شكاف وضع موجود و شرايط مطلوب در اين حوزه ها از سوي اعضاي اين كارگروه به طور علمي و جامع بررسي شد.
جواد كارگران دهكردي عنوان داشت: در نهايت سه سند راهبردي در حوزه هاي فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان و زنان و خانواده تهيه و روش هاي تأمين منابع مالي آن به ويژه در سطح ملي ارائه شد.
رئيس كارگروه انرژي سند توسعه چهارمحال و بختياري هم گفت: بررسي وضعيت تأسيسات و شبكه هاي موجود و شناسايي نقاط ضعف و قوت در سه حوزه برق، گاز و نفت از سوي اعضاي اين كارگروه مورد بررسي قرار گرفت.
سيد روزبه هاشمي دهكردي يادآور شد: كاهش تلفات، جلوگيري از هدرروي انرژي، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير، ارتقاي امنيت عرضه انرژي و افزايش مشتركان و انشعابات از برنامه هاي مشخص شده در اين سند است.
رئيس كارگروه علم و فناوري سند توسعه ملي چهارمحال و بختياري نيز گفت: بررسي وضع موجود و برنامه ريزي براي افزايش شاخص هاي كمي و كيفي از سوي اين كارگروه مورد توجه قرار گرفته است.
اسماعيل پيرعلي اظهار داشت: مشخص شدن سهم صادرات محصولات با فناوري بالا، ايجاد اشتغال دانش بنيان و ارتقاي اختراعات و اكتشافات به عنوان برنامه هاي اولويت دار اين كارگروه اعلام شد.
به گزارش ايرنا، رؤساي كميته هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين قضايي نيز غايب بودند و نتوانستند برنامه هاي خود را ارائه كنند.
بخش نخست شوراي برنامه ريزي و توسعه چهارمحال و بختياري صبح امروز برگزار شده بود كه به دليل طولاني شدن مباحث مطرح شده، ادامه آن به ساعت 17 روز جاري، در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان موكول شد.
البته اين در حاليست كه به علت طولاني شدن بخش دوم شوراي برنامه ريزي و توسعه چهارمحال و بختياري، امكان مطرح شدن مباحث مربوط به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ممكن نشد و برگزاري اين جلسه به روزهاي بعد موكول شد.
2097/7362

سرخط اخبار استان‌ها