ايران در بين كشورهاي آسيايي سريعترين كاهش نرخ باروري را دارد

بيرجند - ايرنا - معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه در حال حاضر شاهد كاهش فراگير نرخ باروري در كشور هستيم، گفت: هم اكنون ايران در بين كشورهاي آسيايي سريعترين كاهش نرخ باروري را دارد.

به گزارش ايرنا، محمد اسحاقي روز دوشنبه در همايش تبيين سياست هاي كلي جمعيت مبتني بر سلامت مادر و كودك و در راستاي نرخ باروري كه در بيرجند برگزار شد، افزود: در بين كشورهاي اسلامي نيز كمترين ميزان باروري را داريم.

وي گفت: شهرنشيني، سواد، اشتغال، تغيير نگرش ها و برنامه هاي دولت از جمله عوامل موثر بر اين كاهش نرخ باروري مي باشد.

اسحاقي همچنين اظهار داشت: بر اساس سرشماري سال 90 حدود 71 درصد جمعيت كشور شهرنشين مي باشند كه اين خود نيز در كاهش نرخ باروري تاثير گذار است.

وي با بيان اين كه هم اكنون رشد جمعيتي كشور 1.3 و اين نرخ به مرور در حال كم شدن است و ميانگين سني جامعه ما در حال سالمند شدن مي باشد، گفت: طرح قانوني و اجرايي شدن سياست هاي كلي جمعيتي هم اكنون در مجلس است تا موانع اجرايي آن برطرف شود.

اسحاقي با اشاره به تدوين برنامه نخست توسعه كشور در سال 68، افزود: طبق اين برنامه بايد نرخ باروري از 6.4 در سال 65 به چهار در سال 90 كاهش مي يافت.

وي گفت: ما در سال 70 به هدف سال 90 در برنامه اول توسعه رسيديم و بنابر اين بايد برنامه ريزي هاي جمعيتي كشور تغيير پيدا مي كرد اما اين اتفاق نيفتاد و حتي در سال 70 قانون سياست هاي جمعيتي را، در مجلس به تصويب رسانديم.

اسحاقي با بيان اينكه در سال هاي آينده با حجمي از جامعه سالمندي روبرو مي شويم، افزود: اين در حالي است كه زيرساختهاي رفاه سالمندان در جامعه فراهم نيست كه اين موضوع ساختار جامعه را دچار مشكل خواهد كرد.

وي گفت: لذا كشور با چالش هاي فرهنگي و اجتماعي از جمله بحران ساختاري خانواده، شكاف هاي بين نسلي در اثر بهم خوردن توازن جمعيت، جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان و كاهش تدريجي سرمايه اجتماعي روبرو خواهد شد.

اسحاقي در بخش ديگري اظهار داشت: سياست هاي جمعيتي در ابعاد فرهنگي و آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، اقتصادي و ايجاد مشوق هاي مالياتي، اداري و اقتصادي از جمله اقدامات انجام شده در خصوص سياست هاي جمعيتي و حفظ تعادل و پويايي جامعه مي باشد.

اسحاقي در بخش ديگري افزود: ما در يك كارارزار فرهنگي قرار داريم كه به نظر مي رسد اين كارارزار از روز ازل بوده و تا ابد نيز خواهد بود.

وي با بيان اينكه طاغوت به دنبال برتري طلبي و سلطه است، گفت: هدف نظام سلطه در جنگ نرم و تهاجم فرهنگي تسلط بر جهان از طريق تسلط فرهنگي و هنري و ترويج انديشه هاي مادي گرايانه فرهنگ غرب، تسلط سياسي و تسلط نظامي است.

به گفته اسحاقي، دشمن مي خواهد تمام دنيا را درگير اين جهالت مدرن كند و دنبال حذف دين از تمام جنبه هاي زندگي است. 6121/6054