۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۹
کد خبر: 81524558
T T
۰ نفر

پرستاران؛ قرباني تحول در سلامت؟!

۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۹
کد خبر: 81524558
پرستاران؛ قرباني تحول در سلامت؟!

تهران- ايرنا - سايت خبري پارسينه مي نويسد :دستمزد هشت تا 10 برابري پرستاران در كشورهاي همسايه، از انگيزه‌هاي مهاجرت پرستاران از ايران به ساير كشورها به شمار مي آيد.

به گزارش پارسينه، طرح تحول نظام سلامت كه در دولت يازدهم و در دوران وزارت سيد حسن قاضي زاده هاشمي بر وزارت بهداشت به اجرا درآمده بي شك از جمله موفق ترين طرح هاي درماني در كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است.

اين طرح با تمركز بر كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان به اجرا درآمد و تا حد زيادي هم در رسيدن به اين هدف موفق بوده است، اما كساني كه در خط مقدم اجراي طرح تحول نظام سلامت هستند چقدر از اجراي اين طرح رضايت دارند؟

به دنبال كاهش تعرفه هاي درمان در بيمارستان ها و مراكز دولتي، مراجعات به اين مراكز نيز افزايش يافت و بالطبع حجم كار پرسنل بيمارستان ها به ويژه پرستاران كه در مواجهه مستقيم با بيماران هستند افزايش پيدا كرد، اما اين امر نارضايتي هايي را هم به دنبال داشت چرا كه علي رغم افزايش حجم كار تمامي كادر پزشكي به ويژه پرستاران در بيمارستان هاي دولتي، افزايش قابل توجهي در دريافتي آنها اتفاق نيفتاد.

اجراي طرح تحول نظام سلامت همچنين مشكل كمبود نيروي انساني به ويژه در حوزه پرستاري كه مراكز درماني از پيش با آن روبرو بودند را آشكارتر ساخت؛ كمبودي كه ساير پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي بار آن را به دوش مي كشند.

اما آنچه بيش از همه موجب نارضايتي پرستاران شده تفاوت فاحش در دريافتي آنها نسبت به پزشكان است، البته تفاوت در دريافتي پزشكان نسبت به پرستاران امري عادي است اما آنطور كه كه در اجراي طرح تحول نظام سلامت به پزشكان توجه شده و افزايش دريافتي آنان مدنظر قرار گرفته، كادر پرستاري كه نقش مهمي در سير درمان بيماران ايفا مي كنند، مورد توجه قرار نگرفته اند.

اخيرا هم در يكي از بيمارستان هاي دولتي مشهد اتفاقي افتاده كه موجب حيرت پرسنل و كادر پرستاري اين بيمارستان شده؛ پرستاران اين بيمارستان روزي كه منتظر دريافت كارانه ماهانه خود بودند با واريز مبالغ كلان 40 ميليوني و 80 ميليوني به حساب هاي خود مواجه شدند؛ ظاهرا امور مالي اين بيمارستان رقم كارانه مربوط به پزشكان را در اشتباهي محاسباتي به حساب پرستاران واريز كرده بود؛ موضوعي كه موجب مطلع شدن پرستاران از تفاوت فاحش كارانه آنها با پزشكان و در نتيجه نارضايتي بيش از پيش آنها شد.

اما نارضايتي كادر پرستاري بيمارستان هاي دولتي از آنجا حائز اهميت است كه قطعا پرستاران به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي درمان بيماران شناخته مي شوند و رضايت شغلي آنها نقش موثري در پيشبرد اهداف طرح تحول نظام سلامت و مهمتر از آن رضايتمندي بيماران از روند درمان خواهد داشت.

دستمزد چندبرابري در كشورهاي همسايه؛ عامل مهاجرت پرستاران

رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در همين رابطه از كمبود بيش از 60 هزار پرستار در سيستم درماني كشور خبر مي دهد و معتقد است كه علي رغم اينكه اجراي طرح تحول نظام سلامت مراجعه مردم به بخش درمان دولتي را سه تا پنج برابر افزايش داده تعرفه پرداختي به پرستاران مورد رضايت آنها نيست.

او با تاكيد بر لزوم رعايت عدالت در پرداخت كارانه پرستاران مي گويد كه دستمزد هشت تا 10 برابري پرستاران در كشورهاي همسايه، از انگيزه‌هاي مهاجرت پرستاران از ايران به ساير كشورها به شمار مي آيد.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه پرداختي پرستاران در حال حاضر متناسب با مسئوليت‌شان نيست، مي افزايد كه پرستاران بايد به نسبت مسئوليتي كه در درمان بيماران دارند از دستمزد بيشتري هم بهره‌مند شوند.

تعادل بخشي درآمدها در بخش درمان

عبدالرحمان رستميان، عضو ديگر كميسيون بهداشت مجلس نيز در گفت و گو با پارسينه بر لزوم تعادل بخشي درآمدها در بخش درمان تاكيد مي كند و معتقد است وضعيت سلامت در ايران به نسبت ساير كشورها بايد مورد مقايسه و ارزيابي قرار گيرد.

او با بيان اينكه بايد سهم پرستار به ازاي هر تخت بيشتر شود مي گويد كه با كاهش تعرفه درمان دولتي حجم مراجعين به بيمارستان ها و مراكز درماني دولتي هم بيشتر شده است.

به گفته اين پزشك متخصص، 25 درصد كارانه دريافتي در مراكز درماني دولتي مربوط به پرسنل ، 25 درصد متعلق به بيمارستان و 50 درصد مختص ويزيت هاست و وقتي كارانه اضافه شود براي همه قسمت ها افزايش خواهد داشت.

رستميان با بيان اينكه كارانه يك پزشك متخصص بايد متفاوت از يك پرستار باشد، مي افزايد: متاسفانه در حال حاضر تعادلي در پرداخت ها وجود ندارد به نحوي كه ما پزشك داخلي، كودكان و عفوني داريم كه كمتر از پرستاران دريافتي دارند، پرستارهايي داريم كه سه برابر تا پنج برابر اختلاف دريافتي با ساير پرستاران دارند يا در همين تهران پزشك متخصص عفوني داريم كه كمتر از پرستار دريافتي دارد بنابراين پيش از هر چيز بايد بر تعادل بخشي در پرداخت ها در حوزه درمان تمركز داشته باشيم.

منبع/ پارسينه

اول **
۰ نفر