۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۴
کد خبر: 81524133
T T
۰ نفر
27.5 درصد از معادن كشور دارای سیستم فاضلاب می باشند

تهران - ایرنا - مركز آمار ایران اعلام كرد: در سال91 از مجموع 5316 معدن در حال بهره برداری، 1460 معدن (27.5درصد) دارای فاضلاب هستند كه از این تعداد، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهك به ترتیب 832 ،347 و 148 بیشترین معادن دارای فاضلاب را به خود تخصیص داده اند.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از نتایج حاصل از اطلاعات محیط زیستی طرح آمارگیری از معادن در حال بهر ه برداری سال 1391 كه از سوی مركز آمار ایران انتشار یافته، نشان می دهد براساس توزیع استانی معادن استان های اصفهان، كرمان و لرستان به ترتیب با 226،159 و 100 معدن، بیشترین تعداد معادن دارای فاضلاب را داشته اند.** نوع سیستم تصفیه فاضلاب معدن

نتایج آمارگیری نشان می دهد در سال 1391 از تعداد 1460 معدن دارای فاضلاب، 459 معدن (31.4 درصد) دارای فاضلاب بوده اند كه از این تعداد، سه معدن از تصفیه شیمیایی، 435 معدن از تصفیه فیزیكی و 22 معدن نیز از روش های شیمیایی و فیزیكی برای تصفیه فاضلاب استفاده كرده اند.** محل دفع فاضلاب معدن

براساس آمارهای موجود، محل دفع فاضلاب 784 معدن در زمین های غیركشاورزی، 241 معدن در چاه، 170 معدن در رودخانه، 51 معدن در زمین های كشاورزی و 274 معدن در سایر محل ها است.

براساس آمارهای موجود، در معادن دارای فاضلاب و بدون سیستم تصفیه فاضلاب، محل دفع فاضلاب 586 معدن در زمین های غیركشاورزی، 152 معدن در چاه، 49 معدن در رودخانه، 37 معدن در زمین های كشاورزی و 156 معدن در سایر محل ها است.** روش دفع مواد باطله معدن

نتایج نشان می دهد از 3548معدن دارای باطله(66.7درصد) در سال 1391 معادل 513 معدن از مخزن سد باطله، 2836 معدن از مخزن دپو و 323 معدن از سایر روش ها برای دفع مواد باطله معدن استفاده كرده اند.** سرمایه گذاری در بخش محیط زیست

آمارها نشان می دهد در سال یادشده برابر با 498 معدن (9.4درصد) در بخش محیط زیست، سرمایه گذاری داشته اند. از این تعداد، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ آهك و سنگ لاشه به ترتیب با 156،128 و 60 معدن، بیشترین تعداد معادن دارای سرمایه گذاری در بخش محیط زیست بوده اند.

توزیع استانی معادن در حال بهره برداری نشان می دهد كه استان های زنجان، بوشهر و خراسان رضوی به ترتیب با 57، 56 و 56 معدن بیشترین تعداد معادن دارای سرمایه گذاری در بخش محیط زیست را به خود اختصاص داده اند.** ارزش سرمایه گذاری در بخش محیط زیست

براساس یافته های نتایج این بررسی، در مجموع 151786 میلیون ریال در بخش محیط زیست معادن در حال بهره برداری كشور،سرمایه گذاری شده كه معادن استخراج سنگ آهن با 50930 میلیون ریال، بیشترین سرمایه گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده و معادن استخراج شن و ماسه و سنگ مس با 46685 و 33645 میلیون ریال سرمایه گذاری در رتبه های بعدی قرار دارند.

توزیع استانی معادن درحال بهره برداری نشان می دهد كه معادن استان یزد با 50179 میلیون ریال33.1 درصد بیشترین سرمایه گذاری در بخش محیط زیست را انجام داده اند. پس از استان یزد، استان های خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی و كرمان قرار دارند كه در مجموع53.9 درصد ارزش ریالی سرمایه گذاری بخش محیط زیست معادن، در این استان ها انجام شده است.** سرمایه گذاری در بخش های مختلف محیط زیست

همچنین از تعداد 498 معدن دارای سرمایه گذاری در بخش محیط زیست، 234 معدن در بخش هوا، 185 معدن در بخش فضای سبز، 74 معدن در بخش آب و فاضلاب، 67 معدن در بخش پسماند و 47 معدن در سایر بخش های محیط زیست، سرمایه گذاری كرده اند.** ارزش سرمایه گذاری معادن در بخش های مختلف محیط زیست

نتایج نشان می دهد كه از مجموع 151786 میلیون ریال سرمایه گذاری معادن در بخش محیط زیست، 51337 میلیون ریال در بخش آب و فاضلاب، 48139 میلیون ریال در بخش هوا، 29655 میلیون ریال در بخش پسماند، 6824 میلیون ریال در بخش فضای سبز و 13130 میلیون ریال در سایر بخش های مربوط به محیط زیست، سرمایه گذاری شده است.** ارزش سرمایه گذاری معادن در بخش های مختلف محیط زیست

براساس یافته های این پژوهش از مجموع 151786 میلیون ریال سرمایه گذاری معادن در بخش محیط زیست، 51337 میلیون ریال در بخش آب و فاضلاب ، 48139 میلیون ریال در بخش هوا، 29655 میلیون ریال در بخش پسماند، 6824 میلیون ریال در بخش فضای سبز و 13130 میلیون ریال در سایر بخش های مربوط به محیط زیست، سرمایه گذاری شده است.

اقتصام(2)9123 **1558
۰ نفر