۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۷
کد خبر: 81275733
T T
۰ نفر
شناسايي عوامل شيميايي آلاينده،پيش ازراه اندازي كارخانه ها ضروري است

شهركرد - ايرنا - عضوهيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر شناسايي عوامل شيميايي آلاينده ومضر براي محيط زيست پيش از راه اندازي كارخانه ها وواحدهاي صنعتي تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا 'مسعود ريسمانچيان' روز يكشنبه در كارگاه آموزشي روش هاي نمونه برداري عوامل شيميايي محيط كاردانشگاه علوم پزشكي شهركرد اظهارداشت: كارشناسان بهداشت محيط كارخانه و واحدهاي صنعتي بايد براي يكسال فعاليت تحقيقاتي براي شناسايي عوامل شيميايي خطرزا و ارائه موارد به كارفرما براي رفع اين آلودگي ها را در دستور كار قرار دهند.

وي اظهارداشت: اين اقدام باعث پيشگيري وبرنامه ريزي براي كاهش اثرات عوامل شيميايي درمحيط كار مي شود واز آمارمبتلايان به بيماري هاي ناشي از تماس با مواد شيميايي تا حد زيادي مي كاهد .

ريسمانچيان ادامه داد: با توجه به اينكه گاهي عوامل شيميايي صنايع مجاوربصورت پنهان منجربه ابتلاي كارگران به برخي بيماري ها مي شود با تهيه ليست عوامل شيميايي خطرزاي هر واحد صنعتي ميزان خطر آفريني صنعت ها بصورت دقيق مشخص مي شود.

وي تصريح كرد: ازآن جا كه چهارمحال وبختياري استاني در مسير صنعتي شدن است شناسايي اين عوامل پيش از راه اندازي صنايع نسبت به ديگر استان هاي صنعتي ضروري تر به نظر مي رسد .

عضوهيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي براي شناسايي عوامل شيميايي وميزان آنها را هزينه بر دانست و اظهارداشت: بررسي اثرات شيميايي صنايع مشابه بر بدن كارگران فعال در آن صنايع ومعاينه طب كارورجوع به كتابچه هاي حاوي ليست عوامل شيميايي راهكار مناسبي براي شناسايي وميزان استاندارد اين عوامل است.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني چهارمحال وبختياري نيز دركارگاه نمونه برداري از عوامل شيميايي محيط كارهدف از برگزاري اين كارگاه را ارتقاي سطح آگاهي كارشناسان بهداشت حرفه اي در زمينه كنترل عوامل شيميايي محيط كار،بهبود كيفيت نظارت وبازرسي هاي كارشناسان براثرات عوامل شيميايي و بكارگيري روش هاي مناسب براي كاهش اين اثرات را عنوان كرد .

'علي ضامن صالحي فرد' بيان داشت: اين كارگاه با حضوركارشناسان بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي وواحدهاي صنعتي استان و تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به مدت سه روز در شهركرد در حال برگزاري است.

8125/558/

سرخط اخبار استان‌ها