۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۲۳:۳۴
کد خبر: 80531356
T T
۰ نفر
حدود شش ميليارد ريال سهام در بورس مازندران دادوستد شد

س‍‍ار‌ي‌ - م‍دي‍رب‍ورس‌ م‍ن‍طق‍ه‌‌ا‌ي‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ك‍رد : در م‍ج‍م‍و‌ع‌ م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ روز سه شنبه ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌بورس استان ‌، ت‍‍ع‍د‌اد دو ميليون و 92 هزار و 436 س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ ب‍ي‍ش‌ از پنج ميليارد و 546 مي‍ل‍ي‍ون‌ ري‍‍ال‌ دادو ستد شد.

' ع‍ل‍‍ی‌ ج‍‍ع‍ف‍ر‌ی ' در گ‍ز‌ارش‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ش‍ده‌ در ‌ای‍ن‌ روز تعداد 781 هز‌ار و 414 س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ دو میلیارد و 471 م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ری‍‍ال‌ خری‍د‌ار‌ی‌ شد و یك میلیون و 311 هزار و 22س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ سه میلیارد و 75 م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ری‍‍ال‌ ب‍ه‌ ف‍روش‌ رس‍ی‍د.

‌از م‍ج‍م‍و‌ع‌ م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ در ‌ای‍ن‌ روز 45 درص‍د م‍رب‍وط به‌ خ‍ری‍د و 55 درص‍د م‍ربوط ب‍ه‌ ف‍روش‌ س‍‍ه‍‍ام‌ ب‍ود.

ت‍‍الار ب‍ورس‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌ا‌ی‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ در روز ج‍‍ار‌ی‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍‍ا‌ه‍د ت‍وج‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ان‌ ب‍ه‌ س‍‍ه‍‍ام‌ ش‍رك‍ته‍‍ا‌ی سرمایه گذاری غدیر ، شكر شاهرود ، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری و پتروشیمی شازند بود.

ش‍‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت بورس كشور نیز در این روز با 59 واح‍د افزایش نسبت به روز گذشته به 36 ه‍ز‌ار و 505 و‌اح‍د رس‍ی‍د. ك/3

503/402

سرخط اخبار استان‌ها