۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷
کد خبر: 80197509
T T
۰ نفر
ايجاد 110 رشته جديد كارشناسي ارشد در دانشگاه ها تصويب شد

تهران - شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ايجاد 110رشته كارشناسي ارشد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موافقت كرد.

به گزارش ایرنا براساس اعلام روز یكشنبه وزارت علوم، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رشته های كارشناسی ارشد مهندسی پلاسما، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشی، ریاضی كاربردی ـ تحقیق در عملیات و مهندسی هوافضا ـ دینامیك پرواز و كنترل در دانشگاه تبریز، مهندسی زلزله در دانشگاه صنعتی سهند، معماری اویونیك در دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت جهانگردی و موسیقی شناسی (اتنوموزیكولوژی) در دانشگاه تهران، فناوری نانو ـ نانومواد و علوم و فناوری نانو ـ نانوشیمی و شیمی ـ شیمی فیزیك در دانشگاه مراغه، مدیریت بازرگانی در دانشگاه هرمزگان، علوم و فناوری نانو ـ نانوشیمی، زمین شناسی ـ ژئوشیمی و علوم كتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه شهید باهنر كرمان ایجاد می شود.

همچنین این شورا با ایجاد رشته های كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی ـ سازه های آبی، مهندسی كشاورزی ـ علوم خاك، الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی، جامعه شناسی، كارآفرینی، حقوق خصوصی، فناوری نانو ـ نانو مواد و مشاوره در دانشگاه رازی، MBE در دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی كشاورزی گرایشهای سازه های آبی، گرایش گیاهان زینتی و فیزیولوژی دام، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت، مدیریت آموزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی، آموزش زبان انگلیسی، روانشناسی تربیتی، زیست شناسی ـ علوم گیاهی گرایش سیستماتیك اكولوژی، انگل شناسی و باكتری شناسی در دانشگاه لرستان موافقت كرد.

شورای گسترش آموزش عالی ایجاد رشته های كارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ـ مرتع داری، مدیریت بازرگانی و برنامه ریزی شهری در دانشگاه ارومیه، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ فیزیولوژی ورزشی، حسابداری، مهندسی شیمی ـ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و آمار ریاضی در دانشگاه سمنان، موسیقی شناسی (اتنوموزیكولوژی) در دانشگاه هنر تهران، سینما در دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی برق ـ مخابرات (گرایش های میدان و سیستم) در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مهندسی معماری، مهندسی منابع طبیعی ـ جنگلداری و علوم اقتصادی، مدیریت سیاستگذاری عمومی، ادبیات قرآنی، دین و رسانه، برنامه ریزی آموزشی و درسی، بلاغت و نقد ادبی و مترجمی عرب در دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه را به تصویب رساند.

موافقت با ایجاد رشته های كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی در گرایشهای هواشناسی كشاورزی، منابع آب و شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و مترجمی زبان عربی دردانشگاه بوعلی سینا، مهندسی كشاورزی گرایشهای بیماری شناسی گیاهی، اصلاح نباتات، علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی و معطر و آبیاری و زهكشی، زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی و مهندسی عمران - سازه در دانشگاه بیرجند، زیست فناوری كشاورزی (بیوتكنولوژی ) در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری، مهندسی كشاورزی گرایش های علوم خاك و بیماری شناسی گیاهی در جیرفت، مهندسی كشاورزی ـ كشاورزی اكولوژیك (آگرواكولوژی) در شیراز ـ دانشكده كشاورزی و منابع طبیعی داراب، مهندسی شیمی ـ پلیمر در دانشگاه شیراز، مهندسی تولیدات گیاهی گرایش اصلاح گیاهان باغبانی در دانشگاه زابل، مهندسی كشاورزی ـ سازه های آبی و مهندسی مكانیك ـ تبدیل انرژی در دانشگاه زنجان از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی است.

همچنین این شورا ایجاد رشته های كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی گرایشهای علوم و تكنولوژی بذر، علوم باغبانی گرایش میوه كاری، اصلاح نباتات، كشاورزی اكولوژیك (آكرواكولوژی) و مهندسی كامپیوتر ـ معماری كامپیوتر در دانشگاه شاهد، شیمی ـ شیمی آلی در دانشگاه شاهرود، مهندسی كشاورزی ـ مكانیك ماشینهای كشاورزی در دانشگاه شهید چمران اهواز، فیزیك ـ حالت جامد، مهندسی مكانیك ـ طراحی كاربردی، محاسبات نرم ـ ساختارهای جبری منطقی، مشاوره، زبان و ادبیات عربی ـ ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی و مهندسی معماری در دانشگاه محقق اردبیلی، مهندسی منابع طبیعی تكثیر و پرورش آبزیان در صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، فرآوری محصولات شیلاتی و جنگل شناسی و اكولوژی جنگل در علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری، فیزیك ـ فیزیك هسته ای در دانشگاه گلستان را نیز تصویب كرد.

رشته های كارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش های مدیریت مناطق بیابانی و بوم شناسی آبزیان شیلاتی، مهندسی كشاورزی ـ علوم و تكنولوژی بذر، شیمی ـ شیمی تجزیه در دانشگاه شهركرد، مهندسی كشاورزی در علوم و صنایع غذایی و حشره شناسی كشاورزی در علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نیز با موافقت این شورا ایجاد می شوند.

فراهنگ**1055**1588