۲۷ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7766811
T T
۰ نفر
متن سخنرانی وزیر ارتباطات ایران در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در تونس # تونس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/08/84 خارجی.اجتماعی.ارتباطات.سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران صبح روز جمعه به وقت محلی ، در آخرین روز از برگزای اجلاس سران جامعه اطلاعاتی درشهر تونس، به عنوان رییس هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس، سخنرانی کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، متن کامل سخنرانی دکتر "محمد سلیمانی" بدین شرح است: " توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات از اولویتهای خاصی در جمهوری اسلامی ایران برخودار است. با اجرای سه برنامه پیاپی پنج ساله توسعه، توانسته ایم گام مهمی در ایجاد زیرساختهای مناسب مخابراتی برداریم و تا پایان برنامه چهارم توسعه ، ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه را به 100 درصد و اینترنت را به حداقل 35 درصد برسانیم. رویکرد منعطف و واقع گرایانه در فرایند آماده سازی این اجلاس در حقیقت پدیده ای منحصر به فرد است وتوانسته امکان مشارکت تمامی ذی نفعان را فراهم سازد. افزایش شکاف دیجیتالی درشرایطی که کاهش این فاصله باید با ایجاد مکانیزمهای مناسب حاصل شود، آینده مبهمی را برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی رقم زده است که می تواند به دنیای یک قطبی نامتوازن با تمامی عواقب سوء آن منجر شود. هم اکنون فرصتی تاریخی برای تمامی دوستداران صلح و ناظران صادق حقوق بشر برای کمک به جوامع ناامید ومحروم پدیدار شده است تا از طریق رویکردی مبتنی بر همکاری و مساعدت همگانی،این جوامع رابرای بهره برداری از ظرفیت- های مادی ناشی از اقتصاد جدید با استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات یاری کند. به منظور کاهش آلام بشری، جامعه بین المللی باید گفتار و تعهدات را به عمل تبدیل کند.این مهم تنهااز طریق اتخاذ رویکردی جامع، عدالت محور و غیر تبعیض آمیز برای دسترسی به ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر می شود. تحمیل موانع دیجیتالی جدید، تنها می تواند مردم جهان را از فوائد بسیار ارتباطات و فناوری اطلاعات محروم سازد. نسلهای آینده درباره تلاشهای ما در این اجلاس، برای دستیابی به نتایج ملموس در حوزه کاهش و رفع شکاف دیجیتالی قضاوت خواهند کرد. اکنون که اراده جهانی بر شفافیت ، دمکراتیک و چند جانبه بودن حاکمیت اینترنت تعلق گرفته است، ما باید مکانیزمهای ضمانتی کافی را برای دسترسی برابر و ارزان و ارتقای فرصتهای برابر برای مشارکت در تمامی شبکه های دانش و اطلاعت فراهم آوریم. تلاشهای مستمر و و سرمایه گذاریهای جامعه جهانی در توسعه و گسترش اینترنت نباید مورد اغماض قرار گیرد زیرا اینترنت امروز به "تسهیلاتی جهانی" تبدیل شده است که تعلق به همه جوامع بشری دارد و لذا این حق مسلم همه کشورهاست که در حاکمیت آن مشارکت داشته باشند. چگونه می توان اطمینان داشت که در شرایط سخت رقابتهای اقتصادی، سیاسی ، علمی و حتی فرهنگی، حقوق دیگرکشورها دستخوش اعمال سلیه تنها یک محدوده جغرافیایی خاص که می خواهدحاکمیت مطلق اینترنت را در دست داشته باشد، نگردد؟ این مهم بایدبه عنوان یکی ازمهمترین دغدغه های جامعه بین المللی مورد توجه قرار گیرد. توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات مردم جهان را قادر به مشاهده بی عدالتیها و تضییع حقوق بشر دراقصی نقاط دنیا کرده و برای ایشان فرصت قضاوت در خصوص چنین رخدادها را فراهم آورده است. ما بر این باوریم که تعاملات گسترده و تبادلات فرهنگی در میان ملل جهان یقینا به افزایش آگاهیهای و درک بهتر برابری واقعی حقوق بشر و آزادی بیان خواهد انجامید. کشورهای مدعی حقوق بشر و آزادی بیان، بی پروا و بصورت غیر قانونی از پخش صدا و تصویر ملل مظلوم جهان جلوگیری می کنند در حالی که دست طرفدارن خود را برای انتشار هر گونه دروغ پراکنی باز می گذارند. "در پایان ضروری می دانم برنکات زیر تاکید ورزم : -1 اصول مورد توافق در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی باید از طریق ایجاد مکانیزمهای اجرا و پیگیری محقق گردند و امیدواریم سازمان ملل در راستای انجام این مهم از هیچ کوششی فروگذار نکند. 2 - تغییر در ساختار حاکمیت اینترنت در جهت ایجاد نظامی مشارکتی مشروع و پاسخگو تحت نظارت بین الملی ضروری می کند. -3 مشارکت فعال همه دولتها و طرفهای ذی نفع در جامعه اطلاعاتی برای ترسیم طرحهایی در جهت کاهش شکاف دیجیتالی و به خدمت گرفتن ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت توسعه، تنوع فرهنگی و در نتیجه ارتقاوحمایت از صلح و امنیت بین المللی باید تضمین شود. اصول "عدالت " و "دسترسی غیر تبعیض آمیز" به تمامی دستاوردهای مثبت جامعه اطلاعاتی باید همیشه مدنظر جامعه جهانی قرار گیرد چرا که عمارت بلند دانش میراث بشریت است ". وزیر ارتباطات ایران در آغاز سخنرانی خود، از مردم و دولت تونس نیز به خاطر میهمان نوازی گرم از وی و هیات همراه از بدو ورود به این کشور تشکر کرد. وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که پیش از آغاز خطابه خود ، رییس جلسه صبح روزآخراجلاس سران جامعه اطلاعاتی بود ، پیش از حرکت به سوی جایگاه سخنرانی ، جایگاه ریاست را به رییس هیات کشور دیگری تحویل داد و سخنرانی خود را خطاب به رییس جلسه ایراد کرد. اجتمام 1479/1647
۰ نفر