۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7578849
T T
۰ نفر

مدیرزمین شناسی پزشکی کشور:

۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7578849
مدیرزمین شناسی پزشکی کشور: سرطانها ی بامنشاء محیطی در ایر ان تحت بررسی است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/12/86 علمی ـ آموزشی کرج - مدیر زمین شناسی پزشکی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت : کم خونی ، تیرویید ، بیمار ی ها ی انگلی و سرطانهایی که منشاء آن ها محیط است از سو ی محققان این مدیریت دردست بررسی قر ار گرفته است .
فرح رحمانی روز دوشنبه در همایش زمین شناسی پزشکی در مرکز پژو هش ها ی کاربرد ی زمین شناسی کرج افزود: بررسی علل و ر ا هها ی پیشگیر ی از بیماریها ی ام اس و کمبود آ هن از دیگر تحقیقات دردست اقد ام محققان این مدیریت است .
و ی خاطرنشان کرد: اکنون با همکار ی کشورها ی عضو اکو طرح مشترکی از سو ی محققان مدیریت زمین شناسی پزشکی کشور درزمینه بررسی کمبود عناصر مغذ ی از قبیل رو ی در کشورها ی همسایه شرق ایر ان دردست اقد ام است .
رحمانی گفت : درقالب این همکار ی علل و ر ا هها ی پیشگیر ی از سرطان در ساکنان کشورها ی همسایه شمالی و شرقی ایر ان نظیر قز اقستان ، تاجیکستان و افغانستان نیز مورد توجه قر ار گرفت مدیرزمین شناسی پزشکی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار د اشت : این مدیریت ازسال 82بصورت گسترده فعالیت تحقیقاتی خود ر ا آ غاز کرده است و ار ایه اولین اطلس زمین شناسی پزشکی و پیش نویس اولین اطلس د امپزشکی و گیاه پزشکی از دستاوردها ی آن بشمار می رود.
در این گرد همایی ، مباحثی درمورد علم زمین شناسی پزشکی و زیست محیطی ، پزشکی جغر افیایی ، شناسایی مبانی اپیدمیولوژ ی در زمین شناسی پزشکی ، ارتباط زمین شناسی پزشکی با د امپزشکی ، ر ابطه بیوشیمی و ژئو شیمی مورد بررسی قر ار گرفت .
همچنین درحاشیه این همایش اولین آزمایشگاه زمین شناسی پزشکی کشور افتتاح شد که طبق گفته مدیر زمین شناسی پزشکی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایر ان قر ار است در این آزمایشگاه تاثیر ات آلاینده ها ی زیست محیطی در سلامت جانور ان تحقیق و بررسی شود.
شماره 427 ساعت 15:26 تمام
۰ نفر