۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7578060
T T
۰ نفر

نمایشگاه اسنادونقشه های قدیمی تهر ان گشایش یافت

۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7578060
نمایشگاه اسنادونقشه های قدیمی تهر ان گشایش یافت ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/12/86 تهران بزرگ - نمایشگا هی از اسناد و نقشه های قدیمی تهر ان به مناسبت یکصدمین سال تاسیس قانون بلدیه امروز در نگارخانه ایر ان زمین پایتخت گشایش یافت .
..
رییس دبیرخانه یکصدمین سال تاسیس قانون بلدیه روز یکشنبه درگفت وگو با ایرنا گفت :60 اثر از اسناد،نقشه و تصاویر گذشته تاکنون شهرتهر ان در این نمایشگاه به نمایش در آمده است .
حسین حسن پور افزود:نخستین نمایشگاه اسناد،نقشه وتصاویر قدیم تهر ان که بهمن ماه سال جاری برگز ار شد با استقبال گسترده د انشجویان ، استاد ان د انشگاه و د انش آموز ان مو اجه شد.
رییس دبیرخانه یکصدمین سال تاسیس قانون بلدیه گفت : شهروند ان تهر انی می تو انند از این نمایشگاه که تا 28 اسفندماه جاری به همت فر هنگسرای رسانه و ابسته به سازمان فر هنگی و هنری شهرد اری تهر ان برپا است به صورت ر ایگان بازدید کنند.
حسن پور افزود: این نگارخانه در خیابان بهشت ضلع جنوبی پارکشهر، کوچه شهید انصاری و اقع شده است .ک /3 / تهر ام /684/ 1064 /7257 شماره 303 ساعت 14:21 تمام
۰ نفر