۶ بهمن ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7502475
T T
۰ نفر
مصوبات هیات دولت در امور آب استان قزوین اجرا شده است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/11/06 اقتصاد.مصوبات.امور آب مدیر عامل شرکت آب منطقه ا ی قزوین از اجر ا ی تمامی مصوبات سفر اول رییس جمهوری در شرکت آب منطقه ا ی در این استان خبر د اد.
کیومرث د انشجو روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : در سفرنخست رییس جمهوری به این استان مقررشد مطالعات سدها ی نهب ، بالاخانلو و بار اجین و امکان سنجی انتقال آب شا هرود و سایر حوضه ها ی همجو ار به دشت قزوین ، تخصیص آب از سفره ها ی آب زیرزمینی بر ا ی تامین آب شرب مورد نیاز روستاها و شهرها ی استان ، انجام و نسبت به تشکیل شرکت آب منطقه ا ی قزوین هم اقد ام شود.
و ی با اشاره به تشکیل شرکت آب منطقه ا ی قزوین در مهرماه سال 85 که یکی از دستاوردها ی مصوبات سفرنخست ، اظهار د اشت : مطالعات کانال تغذیه و پخش سیلاب دشت قزوین و تغذیه مصنو عی غرب قزوین در دست انجام است .
د انشجو گفت : همچنین عملیات احد اث کانال تغذیه مصنو عی شهرستان تاکستان از محل ا عتبار ات بانک جهانی و با پیشرفت متناسبی در حال اجر ا است .
به گفته این مقام مسوول طرح بند انحر افی وحوضچه ها ی تغذیه مصنو عی دلی چا ی هم تمام شده و در آستانه تحویل موقت است .
د انشجو مجمو ع ا عتبار ات تخصیص یافته به طرحها ی یاد شده ر ا بالغ بر 29 میلیارد و 280 میلیون ریال ا علام کرد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ا ی قزوین افزود: مطالعات تکمیلی مرحله اول سد بالاخانلو در شهرستان تاکستان انجام یافته و مطالعات مرحله اول تکمیلی سد و مرحله اول شبکه آبیار ی و ز هکشی طبق برنامه زمان بند ی توسط شرکت آب منطقه ا ی قزوین دردست انجام است که تاکنون بیش از هفت میلیارد و 500 میلیون ریال ا عتبار تخصیص د اده شده است .
و ی در اد امه با اشاره به این نکته که مطالعه طرح رودخانه بار اجین قزوین به یایان رسیده افزود:با توجه به دلایل فنی ، استفاده از آب این رودخانه با شر ایط موجود بر ا ی حفظ اثر ات تغذیه آنها بر منابع آب زیرزمینی مورد تاکید وز ارت نیرو قر ار گرفته است .
د انشجو خاطرنشان ساخت : امکان سنجی انتقال آب شا هرود هم از دیگر مصوبات سفر اول رییس جمهور است که در قالب مطالعات یکپارچه حوضه آبریز قزل اوزن و سفید رود توسط شرکت مدیریت منابع آب ایر ان با جدیت کامل در دست انجام است .
و ی احد اث سد نهب ر ا از دیگر مصوبات هیاات دولت و آرزوها ی دیرین مسوولین و مردم منطقه د انست و گفت : بر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت آب منطقه ا ی قزوین و ابلا غ تخصیص آب سد نهب و اخذ مصوبات لازم از وز ارت نیرو، با انتخاب پیمانکار، عملیات اجر ایی سیستم انحر اف آب سد نهب آ غاز شده و احد اث بدنه و تاسیسات و ابسته سد نیز از محل ا عتبار ات ملی و فاینانس در دست پیگیر ی است .
و ی اظهارد اشت :تاکنون افزون بر61 میلیارد و 300 میلیون ریال ا عتبار بر ا ی اجر ا ی این طرح تخصیص د اده شده است .
به گفته د انشجو بر ا ی تحقق سایر مصوبات هم با اخذ مجوز لازم و تخصیص آب ازسفره ها ی آب زیرزمینی نسبت به تامین آب شرب مورد نیاز روستاها و شهرها ی استان خارج از نوبت اقد ام شده و متناسب با ظرفیت آبی استان و تخصیصها ی اخذ شده از وز ارت نیرو در خصوص تامین آب مورد نیاز و احدها ی صنعتی ، د ام و طیور و مجتمع ها ی گلخانه ا ی اقد ام لازم انجام شده است .
/1293/7393 شماره 080 ساعت 11:32 تمام
۰ نفر