۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7472955
T T
۰ نفر
32 درصد مصوبات شهرستانی هیات دولت در بهشهر اجرا شده است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/08/21 اقتصاد.اجرا.هیات دولت.ساری سار ی - فرماند اربهشهرگفت : با گذشت بیش از700 روز ازسفررییس جمهوری به مازندر ان و تصویب 21طرح ، تاکنون 32 درصد این مصوبا ت دراین شهرستان به پایان رسیده و47 درصد طرحها وپروژه ها درحال انجام و 21درصد درحال پیگیری است.
محمد تقی باقر ی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اد امه د اد: سهم شهرستان بهشهر از مصوبات استانی دور اول سفر رییس جمهوری ، 36 مورد بود که 55 درصد آن به طور کامل به پایان رسیده و20 درصد این طرحها در حال انجام و 25 درصد باقیمانده نیز در مرحله پیگیر ی قر ار د ارد.
فرماند ار بهشهر از اجر ا ی تعهد ات کارخانه چیت ساز ی به عنو ان یکی از مصوبات مهم هیات دولت نام برد و گفت : متاسفانه خارج شدن کارخانه بزرگ چیت ساز ی از چرخه تولید و مشکلات فر او ان شهرک صنعتی ، عمده ترین دلیل کا هش نیافتن آمار بیکار ی فر او ان در میان نسل جو ان این شهرستان است .
و ی افزود: اگر چه بحر ان تعطیلی کارخانه چیت ساز ی پس از گذشت چند سال و با نظر مسا عد دولت ، فروکش کرده است اما پیامد ها ی ناشی از آن شامل معضلات فر او ان اجتما عی و پرد اخت نشدن حقوق کارگر ان همچنان گریبانگیر بهشهر است .
باقر ی خاطرنشان کرد: در سفر اول رییس جمهوری به بهشهر و با تاکید ایشان مبنی بر حل هر چه سریعتر مشکلات این و احد صنعتی ، با برگز ار ی نشستها ی متعدد و موثر ، علاوه بر ر اه اند از ی بخش ریسندگی این کارخانه ، طلب کارگر ان نیز با فروش زمین هایی که در اختیار کارخانه چیت ساز ی بود در حال پرد اخت شدن است .
و ی اد امه د اد: تاکنون 200 نفر از کارگر ان این کارخانه در قالب ماده 10 بازنشسته شده اند و 115 نفر نیز در مر احل آخر بازنشستگی قر ار د ارند.
فرماند ار بهشهر اد امه د اد: زمین 11 هز ار متر ی باشگاه ورزشی کارخانه ، به منظور پرد اخت طلب کارگر ان در معرض فروش قر ار گرفته است تا از این طریق بتو انیم باقیمانده طلب کارگر ان ر ا پرد اخت کنیم .ک /3 /508/7331/502/402 شماره 285 ساعت 14:21 تمام
۰ نفر