۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7409916
T T
۰ نفر
مدیرکل زندانهای هرمزگان:توسعه فعالیت های فرهنگی به کاهش آسیب ها منجر می شود .....................................................................
بندرعباس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/2/87 داخلی.اجتماعی.زندان.آسیب ها.
مدیرکل زندانهای استان هرمزگان، کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندانها را درگرو فعالیتهای کیفی وفرهنگی دانست وگفت: بدون تمرکزبراین فعالیت ها قادر به کاهش آسیب درزندانها نخواهیم بود.
به گزارش ایرنا،موسی احمدی دوشنبه درنخستین همایش مسوولین فرهنگی وتربیتی زندانهای استان هرمزگان افزود: دستیابی به این مهم نیاز به همت، پشتکار و برنامه ریزی مسوولین فرهنگی واستفاده بهینه از هرگونه امکانات در زندانها دارد.
وی کاهش آسیب رفتارهای پرخطر درزندانها را یکی از وظایف تکلیفی سازمان زندانها دانست واظهارداشت: تمام اتفاقات منفی که در زندانها رخ می دهد وبا مقررات وسیاست های کاری واصولی زندانبانی مغایرت دارد را باید آسیب بدانیم و با آنها مقابله کنیم.
مدیرکل زندانهای هرمزگان مسوولین فرهنگی را مغز متفکرزندانبانی وبرنامه ریزان اصلاح وتربیت دانست وگفت:این مسوولان که نقش اصلاحگری واقعی درزندان ها را برعهده دارند باید برای کاهش آسیب ها از فعالیت های فرهنگی بصورت منطقی، منسجم و با برنامه استفاده کنند.
احمدی بیان داشت:پرکردن اوقات فراغت زندانیان بابرنامه های مختلف فرهنگی وجهت دهی این فعالیت ها به سمت وسوی مثبت می تواند موجب دورنمودن زندانیان ازافکار آسیب زا شود.
وی یکی ازمهمترین اهرمهای کاهش آسیب درزندانها رااشتغال زندانیان عنوان کرد وافزود: باایجاد زمینه های اشتغال درداخل و خارج از زندانها و همچنین ازطریق ایجاد کارگاههای تولیدی وخدماتی وایجاد حرفه آموی می توان گامهای موثری درکاهش آسیب درزندانها برداشت.
احمدی آموزش را از دیگر اهرمهای کاهش آسیب ذکرکرد وگفت: برنامه های کاهش آسیب فقط مختص به زندانیان نیست بلکه چارچوب فراتری شامل تمامی کارکنان زندانها، سربازان وظیفه وخانواده زندانیان را دربرمی گیرد.
این مسوول درادامه استفاده از تجربیات یکدیگر را راهکار مهمی دردستیابی به اهداف و دستورالعمل های سازمانی دانست ومهمترین اهداف این همایش را جمع بندی نقطه نظرات و راه حل های مسوولین فرهنگی، دسته بندی وانتخاب یک رویه مناسب واحد در زندانهای این استان بمنظور دستیابی به اهداف عالیه سازمان ذکر کرد.ک/2 7195/667/675 شماره 248 ساعت 13:49 تمام
۰ نفر