۲۵ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7360837
T T
۰ نفر
قانون احقاق حق در برنامه های صدا و سیما توسط رییس جمهوری ابلاغ شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/25 سیاسی.الحاق یک ماده و دو تبصره.قانون اساسنامه صدا و سیما یک ماده و دو تبصره برای احقاق حق در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسنامه آن سازمان افزوده شد. به گزارش ایرنا، در ابلاغیه رییس جمهوری به صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمده است: قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصوب 1362 که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 18242/204/6 مورخ 13/4/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. بر اساس این ابلاغیه قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 به شرح ذیل است: ماده واحده - یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/2/1362 به عنوان ماده (30) افزوده می گردد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح می شود. ماده 30 ـ چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان ( اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی ) از شبکه های محلی، سراسری و بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد: مدعی می تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش نماید. در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسراع وقت ( حداکثر 48 ساعت ) به مساله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذینفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذینفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دوبرابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حداکثر 24 ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید. - شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد. چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نماید و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظرات معترض باشد بنابر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت ( حداکثر یک هفته ) رسیدگی و حکم مقتضی را براساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افتراء یا تحریف باشد پخش نماید، ذی نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است تبصره 2 ـ مصوبه مذکور مانع از پی گیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخه هفتم بهمن ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /3 /1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. سیام/1193
۰ نفر