۱۲ مرداد ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7326918
T T
۰ نفر
رهبر انقلاب در حکم تنفیذ دهمین دورهی ریاست جمهوری اسلامی ایران: این مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست جمهوری منصوب می کنم # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/05/12 سیاسی.طزطزلب.طلب رهبر معظم انقلاب در متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری تاکید کردند: انتخاب جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد را در دهمین انتخابات ریاست جمهوری تبریک می گویم و به پیروی از ملت بزرگوار ایران، رای آنان را تنفیذ و این مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. به گزارش ایرنا، متن این حکم به این شرح است: بسماللهالرحمنالرحیم خداوند را سپاس که بار دیگر ایران را سرافراز و مردم هوشمند ما را به آفرینش حماسهی ماندگار دیگری موفق ساخت. بیست و دوم خرداد یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت، برک زرینی شد از کتاب سرنوشت ایران که مردم ما سطر سطر آن را با همت والا و عزم استوار خود نگاشته و هشیاری و پایداری خود را به حراست از آن گماشتهاند. حضور هشتاد و پنج درصدی در پای صندوقهای رای در انتخابات اخیر، نشانهای آشکار است از احساس دلبستگی و غیرت و اهتمامی که این ملت کهن و پرافتخار، به دسترنج سی سالهی خود میورزد و امید و آرزوئی که به کمال و اعتلای آن و زدودن کاستیها و کجیها از آن در دل میپروراند. این همه از رحمت و فضل خداوند حکیم و قدیر است که این بندهی بیقدر و ناتوان و همهی دلهای متذکر و خاشع، باید آن را قدر بشناسیم و جبههی شکر بر آستان منعم محبوب بسائیم. رای قاطع و بیسابقهی مردم به رئیسجمهور منتخب و محترم، رای به ویژگیهائی است که کارنامهی چهارسالهی دولت نهم بدانها زینت یافته است و سمت و سوی گرایشهای اکثریت بیچون و چرای ملت را آشکار میسازد. این، رای به گفتمان پربرکت و عزتمدار انقلاب اسلامی است ؟ رای به استکبارستیزی و ایستادگی شجاعانه در برابر سلطهطلبان بینالمللی است ؟ رای به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مبارزه با اشرافیگری است ؟ رای به سادهزیستی و نزدیکی با مردم و غمگساری از ضعیفان و مستضعفان است ؟ رای به کار و تلاش بیوقفه و خستگیناپذیر است. اینها بخشهای مهمی است از آنچه ملت ایران از منتخبان خود مطالبه میکند و هر گاه کسی را با این سمت و سو بشناسد، به او دل میبندد و با بهرهگیری از موهبت آزادی که هدیهی انقلاب اسلامی به این ملت است، او را بر کرسی مسئولیت و مدیریت مینشاند. اینجانب در آستانهی زادروز فرخندهی نجاتبخش بشریت، ولی اعظم خدا و امام صالحان حضرت حجهبنالحسن روحی فداه و عجل الله فرجه، این عید بزرک را گرامی داشته و انتخاب جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد را در دهمین انتخابات ریاست جمهوری تبریک میگویم و به پیروی از ملت بزرگوار ایران، رای آنان را تنفیذ و این مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. و برای ایشان و همکارانشان توفیق خدمتگزاری به مردم ؟ و تلاش در راه اعلاء کلمهی اسلام ؟ و اقدامات بزرک و ماندگار و شایستهی ملت و کشور عزیز؟ و حرکت کوشنده به سوی پیشرفت و عدالت، از خداوند متعال مسئلت میکنم. و بدیهی است که رای مردم و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان بر این صراط قویم پایدار باشند. در پایان با تجلیل و تکریم نام و یاد امام بزرگوار و شهیدان عالیمقام که ملت ما موفقیتهای بزرک خود را به آنان مدیون است، علو درجات و شمول رحمت الهی بر ارواح طیبهی آنان را از خداوند متعال مسئلت میکنم. والسلام علی عبادالله الصالحین سید علی خامنهای 12/5/1388
۰ نفر