۲۲ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7017479
T T
۰ نفر
اتحادیه های کارگری خاور دورروسیه خواستار برکناری یلتسین شدند # مسکو خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/12/1373 اتحادیه های کارگری خاور دور روسیه اوضاع اقتصادی این منطقه رابشدت بحرانی خوانده وخواستار برکناری بوریس یلتسین وبرگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری شدند.
درجلسه امروز دوشنبه کمیته هماهنک کننده اتحادیه های کارگری خاور دورروسیه اعلام شد کارگران برای تحقق خواسته های خود دست به یک سری اقدامات اعتراض آمیز خواهندزود.
دراین گردهمایی اوضاع اقتصادی خاور دور روسیه بسیار بحرانی توصیف شده وتصریح شدکه میزان تولیدات این منطقه درمقایسه باسال 1991 پنجاه درصدکاهش یافته است .
دراین جلسه بااشاره به اینکه فقط چهاردرصدمردم منطقه راثروتمندان تشکیل می دهند تصریح شد که باگذشت زمان فاصله بین ثروتمندان وفقرابشدت افزایش می یابد.
یکی از اعضای این اتحادیه یاداور شد کارگران برای دستیابی به خواسته های خودمبنی بربهبود اوضاع اقتصادی وبرکناری یلتسین وبرگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری دست به راه پیمایی وتظاهرات خواهندزد.
وی بااشاره به بی توجهی مقامات مسکو به برگزاری اعتصابات وهمچنین عواقب باگوار هرگونه اعتصابی برای مردم منطقه یاداور شد کارگران از اعتصاب کردن خودداری خواهندنمود
۰ نفر