۱۳ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7016774
T T
۰ نفر
بیش از7 هزارو600 تن کشمش ازمنطقه قزوین به بازارهای اروپاواسیا صادرشده است # قزوین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/1373 مدیرکل استانداردوتحقیقات صنعتی منطقه قزوین میزان کشمش صادراتی ازاین منطقه رادرسالجاری افزون بر7 هزارو 600 تن اعلام کرد.
به گفته وی ارزش این محصول دراین مدت به 452 میلیون و261 هزارریال بالغ می شود.
فریدون رضائی افزودبرداشت سالانه 300 هزارتن انواع انگوراز24 هزارهکتارازتاکستانهای منطقه قزوین این منطقه رابه یکی ازنقاط عمده تولیدکشمش درکشورمبدل ساخته است .
مهندس اصغرنبوی نژادمدیریک شرکت صادراتی دراین زمینه می گویدسالانه بین 90 تا100 هزارتن انواع کشمش افتابی وتیزابی درکشورتولیدمی شودکه بیش از80 درصداین رقم صادرمی شود.
مدیرکل استانداردمنطقه قزوین دراین زمینه نیزمی گوید ماکلیه مراحل مربوط به تولیدس اماده سازی وصادرات کشمش راانجام می دهیم امابرخی کشورهای واردکننده پس ازخریداری این محصول به قیمت نازل ان رادربسته بندیهای زیبا وباچندبرابرقیمت به بازارهای جهانی به ویژه اروپاصادر می کنند.
مهندس رضایی اریاتاکیدمی کندکه درصورت عدم توجه به صنعت بسته بندی درصدورمحصولات کشاورزی طی سالهای اینده قسمت عمده بازارهای جهانی راازدست خواهیم داد.
مشکل دیگراین محصول صادراتی مربوط به مراحل تولیداین محصول می باشد.
یک کارشناس موادغذایی دراین زمینه اظهارمی داردکشاورزان منطقه قزوین برای تولیدکشمش ، محصول انگورخودراروی زمین های بدون پوشش مناسب پخش می کنند واین امرموجبات کاهش کیفیت واحتمالاالودگی کشمش تولیدی رابوجود می اورد.
وی می افزاید.. صاحبان تاکستانهامی توانندباحداقل هزینه س باایجاد سکوهای سیمانی ویاحتی کاهگلی ازتماس محصول انگوربازمین جلوگیری کرده وبه این وسیله مشکل پاک کردن کشمش رانیزبرطرف کنند.
وی عدم ثبات قیمت هادربازارکشمش رانیزمشکل دیگری این صنعت عنوان کرد.
طی اواخربهمن واوایل اسفندماه سالجاری قیمت کشمش پاک نکرده ازهرکیلو یک هزارو 900 ریال به دوهزارو 500 ریال افزایش یافت .
مدیریک شرکت صادراتی کشمش علت این امررادرعدم ثبات قیمت دلاراعلام می کند.
مهندس نبوی نژادمی گویدباافزایش قیمت دلارهزینه واردکردن مواد شیمیایی برای کشمش تیزابی افزایش می یابد واین امربرهزینه تولیدوصادرات محصول تاثیرمستقیم دارد.
وی گفت ..درصورت ایجادیک واحدصنعتی تولیدموادتیزاب کشمش درداخل کشور ورفع نیازبه واردات مشکل عدم ثبات قیمت هانیزمرتفع می شود.
به گفته وی عدم اطمینان نسبت به ثابت ماندن قیمت محصول کشمش سبب انبارکردن میزان بالایی ازاین محصول توسط شرکتهای صادراتی می شودواین امرازلحاظ اقتصادی موجب ضرردهی وراکدماندن سرمایه خواهدشد.
به گفته صاحبان تاکستانهای انگوردردشت قزوین وضعیت جوی نامناسب ازدیگرعوامل کاهش کیفیت محصول کشمش تلقی می شود.
وزش بادهای شدیدوبارش باران درمنطقه درموقع تبدیل انگوربه کشمش سبب کاهش شدیدکیفیت این محصول می شود.
مدیرکل تحقیقات صنعتی منطقه قزوین تنهاراه حل این معضل رادرصنعتی کردن تولیدکشمش می داند.
مهندس رضایی اریامی گوید..صنعتی کردن روندتبدیل محصول انگوربه کشمش علاوه برکاهش زمان تولیداین محصول مشکلات مربوط به وضعیت جوی نامناسب رانیزبرطرف خواهدساخت .
بالابودن قیمت مواداولیه بسته بندی نظیرکارتن وسوء استفاده وتقلب برخی ازافراددرصادرات محصول مخلوط کشمش مرغوب ونامرغوب رانیزبایدبه دیگرمسائل موجودبرسرراه این صنعت درمنطقه افزودبه عقیده کارشناسان توجه به صدورکشمش ومحصولات مشابه می توانددرکاهش تکیه به صادرات نفت موثربوده ودراین میان بایدبه مسائل حاشیه ای نظیرتولیدمواداولیه درداخل کشوروتوجه بیشتربه صنعت بسته بندی تاکیدکرد.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد