۲۱ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7013475
T T
۰ نفر

گزارش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی

۲۱ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7013475
گزارش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/10/1373 بحث وبررسی لایحه وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف ان درموارد معین درجلسه علنی امروزچهارشنبه مجلس شورای ادامه یافت وسه ماده دیگر از این لایحه به تصویب رسید.ب لایحه مذکور درنود وچهارماده تهیه وتنظیم شده است .
به موجب ماده هشت این لایحه وزارت اموراقتصادی ودارایی مجازاست درصورت افزایش درامدهای مالیاتی معادل پنج درصد ان رابرای خرید تجهیزات مورد نیاز وتشویق کارکنان مربوطه هزینه کند.
مالیاتهای موصوع این ماده شامل مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی مالیات بردرامد مشاغل مالیات نقل وانتقالات وسرقفلی مالیات تعاون ملی مالیات بردرامد مستغلات ومالیات برجمع درامدخواهدبود.
براساس ماده نه لایحه مذکور سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران می تواندمعادل یک درصد از سودحاصل از سرمایه گذاری های خارجی دولت رابرای افزایش سطح بهره وری اینگونه سرمایه گذاریهاونیز تشویق کارکنان این امرهزینه کند.
درماده ده لایحه وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف ان در موارد معین به گمرک ایران اجازه داده شده تامعادل دودرصداز حقوق گمرکی وسودبازرگانی خودرابرای تهیه وسایل وتجهیزات موردنیاز وتوسعه گمرکات وتشویق کارکنان خودهزینه نماید.
پیشنهاد موحدی ساوجی نماینده مردم تهران مبنی برعدم اختصاص دو درصد از سودبازرگانی گمرکات برای تشویق کارکنان ان ارای لازم راکسب نکرد.
موحدی ساوجی دراین باره تشویق کارکنان دولت راصروری دانست و افزود.
تشویق کارکنان دولت باید هماهنک باشد وکلیه کارمندان دولت رادربربگیرد محمدحسین نخبه الفقهایی نماینده مردم لارستان سید محسن یحیوی نماینده تهران محمدقاسم کیا نماینده کردکوی وسید رصااکرمی نماینده سمنان سخنرانان پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس بودند.
بحث وبررسی مواددیگر لایحه وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف ان درموارد معین به جلسه اینده مجلس شورای اسلامی موکول شد.
جلسه اینده مجلس روز یکشنبه دوم بهمن ماه تشکیل خواهدشد.
۰ نفر