۱۳ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7001449
T T
۰ نفر

ساکنان شهرستان بویراحمدباکمبودگازمواجه اند

۱۳ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7001449
ساکنان شهرستان بویراحمدباکمبودگازمواجه اند # یاسوج - خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/9/1374 به علت کمبودگازمایع ساکنین شهرستان بویراحمدطی ماه جاری بامشکل سوخت مواجه شده اند.
توزیع نامناسب گازمایع وکمبودسیلندردردونمایندگی فروش گازازجمله عوامل این مشکل بشمارمی رود.
کمبود جایگاه پخش گاز مایع دراین منطقه نیزسبب شده تاهنگام توزیع سیلندرگاز در دونمایندگی ایران و پرسی گاز در شهر یاسوج ازدحام جمعیت وجود داشته باشد.
ابراهیم الوندکیش ساکن یکی ازروستاهای بویراحمد گفت هر کپسول 11 کیلویی گاز مایع توسط موزع منطقه دوهزار 500 ریال فروخته می شود که این قیمت 5/2 برابر نرخ مصوب است.
محموداحمدی ساکن شهریاسوج گفت ازیک هفته پیش هرروزبرای دریافت یک کپسول سیلندرگازبه نمایندگی پخش ایران گازمراجعه می کنم اماتاکنون موفق به دریافت گازنشده ام .
گروهی ازروستائیان حومه شهریاسوج نیزکه مقابل نمایندگی پخش ایران گازتجمع کرده بودند اظهارداشتند کمبود سیلندرگازو گرانی ان دربازارازاد مردم رابامشکل مواجه کرده است.
به گفته مسئول نمایندگی شرکت ایران گازدر یاسوج شرکتهای سازنده سیلندرگازاز6 ماه پیش تاکنون تولیدنداشته اندواین امرسبب افزایش قیمت ان دربازارازادشده است .
ناصربینایی گفت درشهرستان 180 هزارنفری بویراحمد حدود 15 هزارسیلندر 11 کیلویی ایران گازوجود دارد که روزانه یک هزارسیلندرپر به صورت گردشی دراختیار مصرف کنندگان قرارمی گیرد.
وی گفت کمبود وسیله نقلیه برای حمل سیلندرهای گازمایع ازشیرازبه یاسوج باعث شده تاگازمایع به موقع درسطح شهرستان توزیع نشود.
یکی ازکارکنان نمایندگی شرکت پرسی گازنیزگفت درهفته تنهادومحموله گاز مایع وارداین شهرستان می شود.
به گفته وی حدود 7 هزارسیلندرپرسی گازدرشهرستان موجوداست که تنهانیاز بخشی ازمنطقه را براورده می کند.
رئیس پخش فراورده های نفتی منطقه کهکیلویه و بویراحمدگفت این شهرستان فاقد شرکت گازمایع می باشدو شرکت گازمایع درشرف واگذاری به پخش فراورده های نفتی استان است .
کیهان زاده ازارائه توضیحی درباره علل نارسائی درتوزیع گازمایع وکمبوان دربویراحمدخودداری کرد.
شرکت گازمایع حدود 6 ماه پیش به شرکت پخش فراورده های نفتی واگذارشده است .
تلاش خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی برای تماس بامسئولان فرمانداری شهرستان بویراحمدوکسب نظرات انهابی نتیجه ماند.
۰ نفر