۲۹ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7000533
T T
۰ نفر
2 میلیون و 500 هزارهکتار مساحت هرمزگان بیابان وتپه های شنی است # بندرعباس - خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/08/1374 مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان گفت از 6 میلیون و 848 هزارهکتار وسعت این استان 2 میلیون 500 هزارهکتاران رابیابانهاوتپه های شنی تشکیل می دهد.
مهندس محمد نصوری روزدوشنبه درگردهمایی مدیران کل وروسای امورمهندسی منابع طبیعی سراسرکشور افزود بقیه وسعت هرمزگان پوشش جنگلی ومرتعی است .
وی افزود عرصه منابع طبیعی وضعیت ویژه ای درحوزه جنوبی ومنطقه خلیج فارس ایجاد کرده بطوریکه این منطقه ازتنوع گیاهی منحصربه فرد واکوسیستم خوبی برخوردار است.
این گردهمایی به مدت 3 روزه دربندرعباس ادامه دارد وطی ان راه کارهای استفاده بهینه ازمنابع طبیعی- جنگل ومراتع به بحث وتبادل نظرگذاشته می شود.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد