۱۳ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6988892
T T
۰ نفر

قیمت تضمینی خریدگندم افزایش یافت

۱۳ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6988892
قیمت تضمینی خریدگندم افزایش یافت # شهرکردس خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/3/1374 براساس مصوبه شورای اقتصاددرسالجاری نرخ تضمینی خریدگندم به ازای هرکیلوگرم 330 ریال تعیین شد.
سازمان کشاورزی چهارمحال وبخیتاری اعلام کردامسال قیمت تضمینی خریدگندم از272 ریال به 330 ریال افزایش یافته است .
این نرخ گذاری باتوجه به قیمت کودس سم وسایرشرایط موجودتعیین وبه استانهاومقامات مسوول ابلاغ شده است .
۰ نفر