۲۷ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6979173
T T
۰ نفر
رئیس مجلس :بایدباصادرکنندگان کالاهای نامرغوب برخوردجدی صورت گیرد # کرج خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/9/75 رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز سه شنبه طی سخنانی درمراسم گشایش نهمین گردهمایی ملی صنایع غذایی درکرج باتاکیدبرکنترل کیفی تولیدتمامی کالاها خواستارنظارت جدی برکیفیت کالاهای صادراتی شد بگزارش خبرنگاراعزامی خبرگزاری جمهوری اسلامی حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری تاکیدکردبایدباکسانی که باصدورکالاهای نامرغوب وبی معیار (غیراستاندارد)باابروی نظام وکشوربازی می کنند برخوردکرده وانان را به اشدمجازات محکوم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی استقلال وخودکفایی اقتصادی بویژه درتولید محصولات کشاورزی رایک ضرورت برای کشورخواندودرعین حال افزود این امر منوط به افزایش رشدکیفی محصولات صنعتی وکشاورزی وگسترش پژوهش وتحقیقات علمی است .
وی گفت :مااگرچه درسالهای اخیربه موفقیت های زیادی درامرکیفیت بخشیدن به کالاهایمان دست یافته ایم ،امااین امرکافی نبوده وبرای عرضه کالاباکیفیت بالابه بازارهای جهانی راه طولانی درپیش روی داریم .
وی افزایش صادرات محصولات کشاورزی وصنایع غذایی راازجمله راههای مهم برای نیل به توسعه پایداروکاهش اتکابه صادرات نفتی دانست وتصریح کردجمهوری اسلامی ایران دراین زمینه دارای توانمندیهای زیادی بویژه دربخش نیروهای انسانی ،منایع طبیعی و توانائیهای صنعتی است امااین امر نیازمندبرنامه ریزی وافزایش میزان کیفیت کالاهااست .
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد:دراین باره ضروری است که مجلس ،دولت و تمامی دست اندرکاران امرتدابیری جد ی بیندیشند.
ناطق نوری یکی از راههای افزایش کیفیت کالاهاراباز کردن میدان رقابت برای تولیدکنندگان دانست وگفت رقابت هارابایدتقویت کردودررقابت سالم است که استعدادهارشدکرده وخلاقیت هامیدان بروز می یابند.
وی دربخش دیگری از سخنانش خواستار مقابله جدی باضایعات محصولات کشاورزی بویژه نان شدوافزود:براساس امارموجوددرصدضایعات گندم بین 10 تا15 درصداز کل تولیدگندم کشورضایعات نان 30 درصداز کل نان مصرفی کشوروضایعات محصولات باغی وصیف ی 25 درصداز کل تولیدات اینگونه محصولات است که این امربدوراز منطق بوده وغیرقابل تحمل است آقای ناطق نوری از ضایعات نان به عنوان یک مساله جدی نام برد وگفت :نان کشورساماندهی نشده است وبایدضمن انجام کارهای تحقیقاتی وپژوهشی دراین موردتولیدیک نان رسمی راباحداقل ضایعات درکشوراغازکرد.
وی همچنین درسخنانش ضرورت اتخاذ تدابیر وتدوین قوانین مناسب برای حمایت از مصرف کنندگان راموردتاکید قرار داد.
درمراسم گشایش این گردهمایی که باحضورتعدادی از صاحبان صنایع،محققین واستادان دانشگاه درمحل موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران درکرج برگزارشد ، مهندس نعمت زاده وزیرصنایع گزارشی از وضعیت تولیدات صنایع غذایی کشوربویژه درمدت اجرای برنامه های اول و دوم ارائه داد.
وی افزایش تولیدپنیر صنعتی به میزان 90 هزار تن درسال ،افزایش ظرفیت بخش صنایع تبدیلی به مقدار60 هزارتن کنستانتره درسال افزایش ظرفیت کارخانه های قندوشکربه میزان 900 هزارتن درسال رااز جمله دستاوردهای مهم دربخش تولیدات صنایع غذایی درسالهای اخیرذکرکرد.
دراین گردهمایی باحضور رئیس مجلس شورای اسلامی به پنج تن از مدیران صنایع کشورگواهی ایزو 9000 داده شد.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد